Ehdot

1. Huutokaupan ostajan ehdot

1.1 Tarjoaminen

1.1.1
Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa.

1.1.2
Henkilöä joka tarjoaa toisen lukuun pidetään tosiasiallisena ostajana.

1.1.3
Meklari korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla, pääperiatteena noin 10% korotus. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää mikä tarjous on voimassa, mikäli joku esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

1.1.4
Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Huutokaupalla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

1.2 Henkilöllisyyden todistaminen

Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä sekä tavaran maksu- että noutotilanteessa.

1.3 Ennakkotarjoukset

1.3.1
Ostaja voi jättää ennakkotarjouksen näyttöpäivinä tai osallistua huutokauppaan puhelimitse. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen verkkosivujen kautta. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen sekä salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä ennakkotarjoussivustolle.

1.3.2
Huutokaupan henkilökunta käsittelee ennakkotarjoukset ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta. Ostajan tulee merkitä tarjouslomakkeeseen ylin tarjous ja jättää lomake huutokaupan henkilökunnalle.

1.3.3
Kahden samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä aiemmin jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla.

1.4 Puhelintarjous

1.4.1
Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokaupan henkilökunnan kanssa, jolloin soitamme ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

1.4.2
Puhelintarjouksen minimi on 100 euroa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

1.5 Maksu

1.5.1
Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta sekä mahdollisesta tekijänoikeuskorvauksesta.

1.5.2
Maksutapa käteinen ja pankkikortti sekä erikseen sovittaessa tilisiirto

1.5.3
Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä kolmen (3) päivän kuluessa huutokaupasta (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä tai sunnuntaita, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana). Mikäli maksua ei ole suoritettu, peritään viivästyskorko joka on 11,5 %.

1.5.4
Mikäli maksua ei ole suoritettu kolmen (3) päivän kuluessa, huutokaupalla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

– pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
– veloittaa viivästyskorkoa
– peruuttaa osto
– myydä esine uudelleen ensimmäisen ostajan lukuun

1.5.5
Huutokauppa kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi huutokaupalle.

1.6 Nouto

1.6.1
Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esine(et) luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukana. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite/kuitti. Esineistä, joita ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa, veloitetaan ostajalta säilytysmaksua 10 e/alkanut viikko.

1.6.2
Noudon yhteydessä ostajan tulee varata pakkausmateriaalia mukaan riittävästi, sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille.

1.6.3
Huutokaupan vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa.

1.6.4
Mikäli esineitä ei ole noudettu 10 päivän kuluessa huutokauppapäivästä on huutokaupalla oikeus myydä esine edelleen ostajan (eli ensimmäisen ostajan) lukuun ja tämän riskillä.

1.7 Kohteiden kunto

1.7.1
Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

1.7.2
Huutokauppaluettelo on lyhyt informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista.

1.7.3
Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunto ja laatu sekä mahdolliset kohteen virheet ja puutteet. Esineen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun. Tämä koskee myös Internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

1.8 Reklamaatiot

1.8.1
Ostajan tulee reklamoida mahdollisista vioista välittömästi esinettä noutaessa tai viimeistään heti havaitessaan vian. Mikäli ostaja ei reklamoi kirjallisesti yhden viikon kuluessa huutokaupasta, hän menettää oikeuden vedota vikaan.

1.8.2
Huutokaupan vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että kun ostaja palauttaa esineen niin huutokauppa korvaa ostajalle vasarahinnan, huutomaksun, arvonlisäveron sekä mahdollisen tekijänoikeuskorvauksen.

1.9 Kulttuuriesineiden maastavientilupa

Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen.

2. Huutokaupan myyjän ehdot

2.1 Myyntiehdot

2.1.1
Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat.

2.1.2
Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus. Palkkio huutokaupattavista esineistä on kaksikymmentä (20) prosenttia vasarahinnasta,kuitenkin vähintään viisi (5) euroa/kohde sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

2.1.3
Huutokaupalla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Huutokaupalla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Huutokaupalla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

2.1.4
Huutokaupan suorittama esineiden nouto sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat erikseen sovittavissa.

2.1.5
Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston/kuolinpesän tyhjennystä.

2.1.6
Hutokaupalla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla, internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten.

2.1.7
Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on huutokaupalla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa huutokaupalla on oikeus palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena 14 päivän sisällä huutokaupan vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Huutokaupalla kaikki kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on toimeksiantajan noudettavissa heti kun huutokauppa on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä.

2.1.8
Myyjälle lähetetään kirjallinen myyntierittely sähköpostitse tai kirjeitse seitsemän (7) päivän sisällä huutokauppapäivästä lukien.

2.2 Myyntitilitys

2.2.1
Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä kahden (2) viikon kuluessa huutokaupasta.

2.2.2
Huutokaupalla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, emmekä vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

2.2.3
Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, huutokaupalla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen ostajan lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjä noutamaan kohteen. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on huutokaupalla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, huutokauppa voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, tehdään tilitys myyjälle.

2.2.4
Huutokauppa ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen tai sitä liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli huutokauppa kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata kaikki ne kulut, jotka huutokauppa on joutunut maksamaan.

3. Yleistä

3.1.1
Huutokaupalla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin huutokauppa ottaa ne myyjältä haltuun.

3.1.2
Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

3.1.3
Riitojen ratkaiseminen:
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

1
Arvo Siikamäki
2
Kimmo Pyykkö
3
Ferdinand von Wright
4
Matti Karppanen
5
Aarno Karimo
6
Matti Alapoti
7
Olavi Laine
8
Olavi Laine
9
Juha Merta
10
Onni Oja
11
Paavo Merta
12
Kimmo Pyykkö
13
Lajos Ravose
14
Pekka Laiho
15
Aarne Alanko
16
Matti Alapoti
17
Reino Malm
18
Jukka Saarinen
19
Yrjö Mustonen
20
Tenho Iso-Pahkala
21
Lasse Marttinen
22
Terry Laakso
23
Lennu Juvela
24
Marko Grönroos
25
Tuomas Nelimarkka
26
Toivo Jutila
27
Julius Schmidt-Felling
28
Laila Pullinen
29
Ville Salonen 3kpl
30
Arvo Tarvainen
31
Terry Laakso
32
Mikael Stanowsky
33
Lennu Juvela
34
Marko Lammervo
35
Maalaus
36
Veikko Vionoja
37
Nikolai Silverberg
38
Nikolai Silverberg
39
Veikko Vionoja
40
Aarre Heinonen
41
Jan Palmu
42
Veikko Takala
43
Ejnar Kohlmann
44
Terry Laakso
45
Terry Laakso
46
Santeri Salokivi
47
Reijo Malkki
48
Reijo Malkki
49
N. Silverberg
50
Arthur Heickell
51
Alpo Jaakola
52
M. Toivanen
53
Taulu
54
Johanna Oras
55
Kullervo Koivisto
56
Johanna Oras
57
Luukkonen
58
Olavi Hurmerinta
59
Taulu
60
Raimo Kanerva
61
Lauri Laitala
62
Jalmari Ruokokoski
63
Jalmari Ruokokoski
64
Tuomas von Boehm
65
Taulu
66
Tauno Nummi
67
Taulu
68
Laila Pullinen
69
Taulu
70
Tuulikki Pietilä
71
Laila Pullinen
72
Nandor Mikola
73
P. Pylkkönen
74
P. Pylkkönen
201
Lasipullot
202
Iittala
203
Kaj Franck
204
Nanny Still Sulttaani
205
Maljakko
206
Erkkitapio Siiroinen
207
Erkkitapio Siiroinen
208
Kaj Franck
209
Kaj Franck
210
Iittala
211
Pikkulasit
212
Juomalaseja
213
Kaj Frank
214
Kaj Frank
215
Kaj Frank
216
Taidelasia
217
Heljä Liukko-Sundström
218
Heljä Liukko-Sundström
219
Oiva Toikka
220
Hopea kahvilusikat
221
Iittalaa, Fauna
222
Hopea kahvilusikat
223
Hopea lusikat KOP Sarpaneva
224
Kalevala korut
225
Iittala
226
Timo Sarpaneva Orkidea
227
Kaj Franck Ruuturitari
228
Tillander timanttisormus
229
Tricolor kultasormus
230
Timanttisormus valko/keltakulta
231
Timanttisormus
232
Timanttisormus
233
Rubiini/timanttisormus
234
Timanttisormus
235
Helmi/timanttisormus
236
Smaragdi/timanttisormus
237
Timanttisormus
238
Timanttisormus
239
Timanttisormus
240
Tillander timanttisormus
241
Timanttisormus
242
Timanttisormus
243
Safiiri/timanttisormus
244
Timanttisormus 18K
245
Timanttisormus
246
Timanttisormus
247
Timanttisormus
248
Timanttisormus
249
Timanttisormus
250
Timanttisormus
251
Kantasormus
252
Kultaiset rannerenkaat 18K
253
Timanttirannekoru
254
Ranneketju kultaa
255
Bismarck ranneketju kultaa 18K
256
Kultainen laattarannekoru
257
Kultainen kaulakoru
258
Kultainen kaulakoru
259
Kultainen helmi/timanttikaulakoru
260
Kultainen rannekoru sydänkoristeilla
261
Camee korut kultaa 14K
262
Camee korut 14K
263
Temppelinritari sormus
264
Kultasormus
265
Kultasormus
266
Rubiini/timanttisormus
267
Safiiri/timanttisormus
268
Safiiri/timanttisormus
269
Safiiri/timanttisormus
270
Rubiini/timanttisormus
271
Rubiini/timanttisormus
272
Smaragdi/timanttisormus
273
Kultainen Suomileijona
274
Timantit 3kpl
275
Kultaketju
276
Kultainen helmikaulakoru
277
Kultainen sydänriippus
278
Rannekoru 18K
279
Safiiri/timanttikaulakoru
280
Safiiri/timanttikaulakoru
281
Kultasormus
282
Helmisormus kultaa
283
Timanttisormus
284
Timanttisormus
285
Timanttisormus 18K
286
Smaragdisormus
287
Timanttisormus
288
Timanttisormus
289
Timanttisormus
290
Safiiri/timanttisormus ja korvikset
291
Safiiri/timanttikaulakoru ja sormus
292
Timanttisormus
293
Timanttisormus
294
Timanttisormus
295
Timanttisormus
296
Suomalaista lasia
297
Virpi Kinnunen Lasilinnut
298
Virpi Kinnunen Lasiteos
299
Hopeiset vaunut+ottimet
300
Jacques Lemans rannekello
301
Viinilasit
302
Heikki Orvola
303
Humppilaa
304
Alvar Aalto
305
Tiina Nordstöm
306
Tiina Nordstöm
307
Tiina Nordstöm
308
Tiina Nordstöm
309
Tiina Nordstöm
310
Hopeinen makeiskulho ja kynttilänjalka
311
Hopeinen teekannu
312
Hopeakulho
313
Hopeakynttilänjalat
314
Hopeinen kahvisetti
315
Erä hopeaa
316
Erä hopeaa
317
Hopea kahvisetti
401
Tiffany pöytävalaisimet
402
Valmet seinäkello
403
Vakka
404
Pöytäkello
405
Helmitaulu
406
Kirjatuet
407
Veturimiehen valaisin
408
Kandelaberipari
409
Riippuvalaisin
410
Kartanon asekaappi
411
Moottoripyöräilijä
601
Kolme vaasia
602
Pentik
603
Ruokailuastiastoa Arabia
604
Koristelautasia
605
Arabia Ruusu
606
Suomi laseja
607
Arabia Apricose
608
Juomalasit
609
Juomalasit
610
Suojeluskuntajärjestön käsivarsikilvet
611
Maatuskat
612
Arabian kulho
613
Irwinin nimmari
614
Irwinin saksofoni ja nimmari
615
Nukke
616
Nukke, kävelevä
617
KOP keräilyä
618
Arabiaa ym
619
Olympia hopeapesetoja
620
Olympia hopeadollareita
621
Mannerheim 18K valkokultamitali
622
Europa hopearahoja
623
Suomen hopearahoja
624
5 euron kolikoita
625
Andreas Alariesto 6kpl
626
Andreas Alariesto 6kpl
627
Andreas Alariesto 6kpl
628
Andreas Alariesto 6kpl
629
Hopearahoja 24kpl
630
Talvisota ja lottamitalit yms
631
Åland hopeakolikoita
632
Keräilyeuroja
633
Monnaie De Paris hopearahoja
634
Monnaie De Paris hopearahoja
635
Suomen autonomian ajan käyttörahat
636
Rahoja ja nimmari
637
Hopearahoja
638
Hopearahoja
639
Keräilykolikoita
640
Ulkolaista valuuttaa
641
Seteleitä, kolikoita ym.
642
Wanhoja seteleitä
643
Suomen pankin markkoja
644
Keräilykolikoita ja mitaleja
645
Keräilykolikoita
646
Wanhoja seteleitä
647
Suomen markkoja
648
Kolikkokansio
649
Hopearahoja 18kpl
650
Muumimukit
651
Muumimukit
652
Muumimukit
653
Muumi Joululautanen iso
654
Käsinmaalatut vaasit
655
Merkkejä ja hopeakolikko 500mk Olympia Helsinki 1952
656
Chevrolet
657
BMW
658
Lancia Aurelia
659
Ferrari
660
Ferrari
661
Pontiac
662
Kupittaan Savi, kermakko ja sokerikko
663
Kupittaan Savi
664
Arabian kahviastiasto
665
Armeijan talvitakki
666
Mantteli
667
Sotilasmestari rakuuna
668
Koristelautanen
669
Arabia Purjehtivat kauppalaivat
670
Arabia Merilinja
671
Jenny Nyström kahviastiasto Joulu
672
Baretti, militaria kirjoja
673
Kansiin laitetut Hakkapeliitta lehdet
674
Kansiin laitetut Suomen kuvalehdet
675
Kansiin laitetut Hakkapeliitta lehdet
676
Arabia pytty
677
Ruotsalainen kahviastiasto
801
Arabiaa ym
802
Ejnar Kohlmann kirjat
803
Viulu
804
Taidelasierä, vikoja..
805
Fiskars kalasetti
806
Vanhoja miesten käyttätavaroita
807
Vanhoja käyttötavaroita
808
Karahvi ja lasit
809
Hirvi ja bambit, Kupittaa
810
Sarpanevaa ja lasilintuja
811
Ritaritaulu
812
Turkistakki ja hattu
813
Turkistakki ja hattu
814
Turkistakki ja hattu
815
Erä turkista
816
Erikoiserä
817
Turkkilainen käsienpesusetti
818
Joululahjaidea!