Ehdot

1. Huutokaupan ostajan ehdot

1.1 Tarjoaminen

1.1.1
Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa.

1.1.2
Henkilöä joka tarjoaa toisen lukuun pidetään tosiasiallisena ostajana.

1.1.3
Meklari korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla, pääperiatteena noin 10% korotus. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää mikä tarjous on voimassa, mikäli joku esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

1.1.4
Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Huutokaupalla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

1.2 Henkilöllisyyden todistaminen

Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä sekä tavaran maksu- että noutotilanteessa.

1.3 Ennakkotarjoukset

1.3.1
Ostaja voi jättää ennakkotarjouksen näyttöpäivinä tai osallistua huutokauppaan puhelimitse. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen verkkosivujen kautta. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen sekä salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä ennakkotarjoussivustolle.

1.3.2
Huutokaupan henkilökunta käsittelee ennakkotarjoukset ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta. Ostajan tulee merkitä tarjouslomakkeeseen ylin tarjous ja jättää lomake huutokaupan henkilökunnalle.

1.3.3
Kahden samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä aiemmin jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla.

1.4 Puhelintarjous

1.4.1
Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokaupan henkilökunnan kanssa, jolloin soitamme ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

1.4.2
Puhelintarjouksen minimi on 100 euroa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

1.5 Maksu

1.5.1
Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta sekä mahdollisesta tekijänoikeuskorvauksesta.

1.5.2
Maksutapa käteinen ja pankkikortti sekä erikseen sovittaessa tilisiirto

1.5.3
Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä kolmen (3) päivän kuluessa huutokaupasta (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä tai sunnuntaita, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana). Mikäli maksua ei ole suoritettu, peritään viivästyskorko joka on 11,5 %.

1.5.4
Mikäli maksua ei ole suoritettu kolmen (3) päivän kuluessa, huutokaupalla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

– pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
– veloittaa viivästyskorkoa
– peruuttaa osto
– myydä esine uudelleen ensimmäisen ostajan lukuun

1.5.5
Huutokauppa kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi huutokaupalle.

1.6 Nouto

1.6.1
Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esine(et) luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukana. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite/kuitti. Esineistä, joita ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa, veloitetaan ostajalta säilytysmaksua 10 e/alkanut viikko.

1.6.2
Noudon yhteydessä ostajan tulee varata pakkausmateriaalia mukaan riittävästi, sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille.

1.6.3
Huutokaupan vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa.

1.6.4
Mikäli esineitä ei ole noudettu 10 päivän kuluessa huutokauppapäivästä on huutokaupalla oikeus myydä esine edelleen ostajan (eli ensimmäisen ostajan) lukuun ja tämän riskillä.

1.7 Kohteiden kunto

1.7.1
Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

1.7.2
Huutokauppaluettelo on lyhyt informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista.

1.7.3
Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunto ja laatu sekä mahdolliset kohteen virheet ja puutteet. Esineen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun. Tämä koskee myös Internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

1.8 Reklamaatiot

1.8.1
Ostajan tulee reklamoida mahdollisista vioista välittömästi esinettä noutaessa tai viimeistään heti havaitessaan vian. Mikäli ostaja ei reklamoi kirjallisesti yhden viikon kuluessa huutokaupasta, hän menettää oikeuden vedota vikaan.

1.8.2
Huutokaupan vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että kun ostaja palauttaa esineen niin huutokauppa korvaa ostajalle vasarahinnan, huutomaksun, arvonlisäveron sekä mahdollisen tekijänoikeuskorvauksen.

1.9 Kulttuuriesineiden maastavientilupa

Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen.

2. Huutokaupan myyjän ehdot

2.1 Myyntiehdot

2.1.1
Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat.

2.1.2
Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus. Palkkio huutokaupattavista esineistä on kaksikymmentä (20) prosenttia vasarahinnasta,kuitenkin vähintään viisi (5) euroa/kohde sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

2.1.3
Huutokaupalla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Huutokaupalla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Huutokaupalla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

2.1.4
Huutokaupan suorittama esineiden nouto sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat erikseen sovittavissa.

2.1.5
Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston/kuolinpesän tyhjennystä.

2.1.6
Hutokaupalla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla, internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten.

2.1.7
Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on huutokaupalla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa huutokaupalla on oikeus palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena 14 päivän sisällä huutokaupan vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Huutokaupalla kaikki kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on toimeksiantajan noudettavissa heti kun huutokauppa on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä.

2.1.8
Myyjälle lähetetään kirjallinen myyntierittely sähköpostitse tai kirjeitse seitsemän (7) päivän sisällä huutokauppapäivästä lukien.

2.2 Myyntitilitys

2.2.1
Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä kahden (2) viikon kuluessa huutokaupasta.

2.2.2
Huutokaupalla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, emmekä vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

2.2.3
Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, huutokaupalla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen ostajan lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjä noutamaan kohteen. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on huutokaupalla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, huutokauppa voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, tehdään tilitys myyjälle.

2.2.4
Huutokauppa ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen tai sitä liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli huutokauppa kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata kaikki ne kulut, jotka huutokauppa on joutunut maksamaan.

3. Yleistä

3.1.1
Huutokaupalla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin huutokauppa ottaa ne myyjältä haltuun.

3.1.2
Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

3.1.3
Riitojen ratkaiseminen:
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

1
Armas Hursti
2
Veikko Takala
3
Unto Liettyä
4
R. W. Ekman
5
Pauli Antero Rapo
6
Jalmari Terho
7
Olli Joki
8
Göran Augustson
9
Ejnar Kohlmann
10
Arthur Heickell
11
Reino Viirilä
12
John Rafael Ekelund
13
Ulla Rantanen
14
R. W. Ekman
15
Egon Meuronen
16
Tuomas Nelimarkka
17
Terry Laakso
18
Olli Joki
19
Olli Joki
20
Veikko Haukkavaara
21
Nikolai Lehto
22
Olli Joki
23
Jalmari Ruokokoski
24
Aarne Arponeva
25
Terry Laakso
26
Antti Lampisuo
27
Lasse Berkowitch
28
Chingiz Abassov
29
Tauno Nummi
30
Ilmari Ikonen
31
Antti Saarela
32
Wille Salonen
33
Yrjö Penttilä
34
Sergei Ananin
35
Olavi Vepsäläinen
36
Sign. E.M.
37
Christian Benjamin Olsen
38
Rauno Viitanen
39
Juhani Palmu
40
Alberto Berti
41
Taulu sign. Similä
42
Aarne Alanko
43
Jukka Saarinen
44
Reijo Hakala
45
Esa Saarinen
46
Kauko Talpo
47
Pauli Lindholm
48
A. Vornanen
49
Taulu
50
Chingiz Abassov
51
Outi Valo
52
Outi Valo
53
Taulu
54
Erja Muru
55
Kalle Kaarna
56
Esa Kalervo
57
Outi Matilainen
58
Johannes Rantanen
59
Urho Salomaa
60
Taisto Toivonen
61
Terry Laakso
62
Pablo Picasso
63
Pablo Picasso
65
Aira Hellaakoski
66
Urho Willgren
67
Einar Lagerstam
68
Pauli Lindholm
69
Vanha maalaus
70
Uuno Soldan
71
Atte Laitila
72
Arthur Heickell
73
Kokko
74
Johansson
75
P. Hansen
76
Yrjö Yrjölä
77
N. Jörgensen
78
Terry Laakso
79
Oiva Vuolas
80
Nikolai Silverberg
81
Ejnar Kohlmann
82
Pertti Pylkkönen
83
Tapio Ontronen
84
Osmo Laine
85
Grigor Auer
86
Aarne Alanko
87
Pekka Laiho
88
R. Kiviniemi
89
Aulis Uotila
90
Aulis Uotila
91
Rauno Viitanen
92
Arthur Heickell
93
Rauno Viitanen
94
Pertti Pylkkönen
95
Seppo Vanhatalo
96
Johanna Oras
97
Lasse Berkowitsch
98
Taulu
99
Taulu
100
Reijo Hakala
101
Raimo Maanvilja
102
Merimaalaus
103
Lenin
104
Heikki Hindroos
105
Lurcat iso taulu
106
Pentti Kokko
107
Raimo Kanerva
108
Taulu
109
Nikolai Silverberg
110
Oiva Polari Talvi
111
Oiva Polari Korpit
112
Oiva Polari
113
Oiva Polari Kiiltomato
114
Oiva Polari Alaston malli
115
Oiva Polari
116
Oiva Polari Ukkonen uhkaa
117
Antti Lampisuo
118
Kosti Ahonen
119
Rauno Viitanen
120
Riitta Pentti
121
Riitta Pentti
122
Matti Alapoti
123
Paul Heickell
124
Seppo Vanhatalo
125
Mikko Carlstedt
126
Ikoni 1800-luku
127
Rudolf Åkerblom
128
Elin Danielson-Gambogi
129
William Rosenberg
130
Erkki Koponen
131
Yrjö Penttilä
133
Helmi Biese
134
Antal Berkes
135
Maila Ponkkonen
136
Maila Ponkkonen
137
Taisto Ahtola
138
Terry Laakso
139
Markku J. Rantala
140
Markku J. Rantala
141
Veikko Takala
142
Mikkonen ja Nuoreva
143
A-M Osipow
144
Valentin Serov
145
Boris Mikojan
146
Oiva Vuolas
147
Maisema maalaus
148
Maisemamaalaus
149
Tauno Nummi
150
Jouni Palmu
151
Simo Hannula
152
Werner Åström
153
Pertti Pylkkönen
154
K. Koivunen
155
Pertti Pylkkönen
156
Olavi Haarala
157
Pertti Pylkkönen
158
Paavo Sirkkunen
159
Terry Laakso
160
Esa Saarinen
161
Pertti Pylkkönen
162
Pertti Pylkkönen
163
Olavi Haarala
164
Paavo Sirkkunen
165
Terry Laakso
166
Pertti Pylkkönen
167
Terry Laakso
168
Eero Kemppainen
169
Rauno Viitanen
170
Maalaus
171
Paavo Sirkkunen
172
Sakari Sillanpää
173
Rauno Viitanen
174
Mika Kari
175
D.J. Pesu
176
Esa Saarinen
177
Paavo Sirkkunen
178
Mauri Heinonen
179
Paavo Sirkkunen
180
Santeri (Toivo) Salokivi
181
Arvid Broms
182
Mikko Oinonen
183
Eero Nelimarkka
201
Assi Arnimaa Kedolla
202
Tapio Wirkkala
203
Hopea kahvilusikat 12kpl
204
Kaj Franck juomalasit
205
Alvar Aalto malja
206
Tapio Wirkkala
207
Humppilaa yms.
208
50-luvun suomalaista lasia
209
Suomalaista lasia
210
Markku Salo Rulla pullo
211
Oiva Toikka
212
Markku Salo
213
Kaj Franck
214
Iittala Ultima Thule
215
Iittalan Festivo
216
Oiva Toikka vuosikuutio 2000
217
Riihimäen Lasi kermakko ja sokerikko
218
Iittala ja Nuutajärvi
219
Kultainen ranneketju
220
Kultainen kaulakoru
221
Kultaiset korvikset ja sormus
222
Hopeinen kahvikalusto
223
Nuutajärven Fiesta malja ja boolikauha
224
Murano lasimalja
225
Kaj Franck ja Tapio Wirkkala
226
Oiva Toikka
227
Markku Salo
228
Timanttisormus
229
Kultainen solmionpidin
230
Kultainen rannekoru
231
Kaleva Koru riipus
232
Sinisafiirisormus
233
Timanttisormus
234
Grapponia
235
Hopeinen peruskiven muurauskauha ja sinetti
236
Lasikulho
237
Paukkurauta
238
Tapio Wirkkala ja karahvi
239
Lindstrand Kosta malja
240
Riipus Venäläistä hopeaa
241
Miesten Tommy Hilfiger rannekello
242
Naisten Tommy Hilfiger rannekello
243
Seiko Chronograph rannekello
244
Winner rannekello
245
Morgan naisten rannekello
246
Morgan rannekello
247
Tapio Wirkkala
248
Tapio Wirkkala ja Festivot
249
Garona rannekello
250
Morgan rannekello
251
Morgan rannekello
252
Citizen Sapphire rannekello
253
Riihimäen Lasi kynttilänjalat
254
Riihimäen Lasi art deco kynttilänjalat
255
Kirkasta lasia
256
Riihimäen kannu ja lasit
257
Riihimäen Lasi luuposliini kannu ja lasit
258
Keltakulta timanttisormus
259
Kultasormus
260
Valkokulta sormus
261
Rintaneula
262
Kultainen riipus
263
Valkokultainen riipus
264
Kultariipus
265
Timanttikorvakorut
266
Kalevala kaulakoru ja rintaneula
267
Kalevala sormus 18K
268
Kultasormus Rolex
269
Kultainen rannerengas
270
Bismarck kultainen kaulakoru
271
Bismarck kultainen kaulakoru
272
Bismarck ranneketju
273
Lasten kultainen laattaranneketju ja sormus
274
Harry Moilanen
275
O. Toikka Vuosikuutio 1982
276
O. Toikka Vuosikuutio 2002
277
O. Toikka Vuosikuutio 1978
278
O. Toikka Vuosikuutio 1979
279
Kerttu Nurminen
280
Kirkasta lasia
281
Kultasormus
282
Kultainen taskukello
283
Kari Alakoski
284
Pauli Vuorinen
285
Alvar Aalto malja
286
Oiva Toikka Kaiku
287
Oiva Toikka Kuovi
288
Oiva Toikka Kesäkurmitsa
289
Oiva Toikka Varis
290
Oiva Toikka Pilvikana
291
Oiva Toikka Sininen
292
Oiva Toikka Haahkatar
293
Oiva Toikka Tylli
294
Oiva Toikka Metsätylli
295
Oiva Toikka Fasaani
296
Oiva Toikka Fasaani
297
Oiva Toikka Pekkasiini
298
Hopeiset ruokalusikat
299
Kultainen rintaneula
300
Tapio Wirkkala ja Kaj Franck Pajunlehti
301
Hackmann hopeiset aterimet
302
Oiva Toikka Tavitar
303
Oiva Toikka Punavarpunen
304
Oiva Toikka Kardinaali
305
Oiva Toikka Sieppo
306
Oiva Toikka Tirri
307
Oiva Toikka Tirri
308
Oiva Toikka Pikku pöllö
309
Lasipöllö
310
Oiva Toikka Pilvikana
311
Oiva Toikka Alli
312
Oiva Toikka
313
Oiva Toikka Tulitangara
314
Oiva Toikka Varis
315
Oiva Toikka Fasaani
316
Oiva Toikka Sipi
317
Oiva Toikka Fasaani
318
Oiva Toikka Riekko
319
Oiva Toikka Alli
320
Oiva Toikka
321
Oiva Toikka Pajusotka
322
Oiva Toikka Tavitar
323
Oiva Toikka Yötiira
324
Oiva Toikka Fasaani
325
Oiva Toikka Kiiruna
326
Suomalaista lasia
327
Swarovski kalvosinnapit
328
Iittala 3kpl
329
Omega miesten kultainen rannekello
330
Tamara Aladin
331
Onnenlehti
332
Jacopino 2kpl
333
Timo Sarpaneva
334
Kala-aterimet
335
Erä rahoja
336
Hopeinen kynttilänjalka
337
Hopeiset kynttilänjalat
338
Hopeinen savukerasia
339
Hopeinen savukerasia
340
Hopeinen kastikekauha
341
Hopeiset teelasin pidikkeet
342
Ulkomaalaista hopeaa
343
Tapio Wirkkala Kantarelli
344
Oiva Toikka
345
Nuutajärvi, 2kpl
346
Nuutajärvi, 3kpl
347
Kultaiset kalvosinnapit
348
Kalevala Koruja
349
Fabergé hopealusikka
350
Emalimuna kultaketjussa
351
Heikki Orvola
352
Kultakauppiaan tuotepaketti
401
Tamminen seinäkello
402
Chippendale sohvapöytä
403
Erpe pankkiirivalaisin
404
Louis Kalff Philips
405
Poltin ja kaappi
406
Seinävalaisimet
407
Lattiavalaisin
408
Salonkipöytä 1800-luvulta
409
Öljylamppuja ja varaosia
410
Afrikka veistos
411
Afrikka veistos
412
Afrikka veistos
413
Afrikka veistos
414
Afrikka tanssinaamio
415
Afrikka veistos
416
Afrikka tanssinaamio
417
Buddha patsas
418
Japanilainen geishaniskatyyny
419
Peili
420
Kynttiläkruunu 1800-luvulta
421
Öljylamppu 1900-alku
422
Jugend majoliikkivalaisin
423
Jugend maljakot
424
Pilasteri
425
Jugend yöpöydät
426
Puinen vanha arkku 1800-luvulta
427
Klaffipiironki
428
Kehto
429
Kulmakaappi 1700-luku
430
Pyhä perhe 1800-luvulta
431
Kynttiläkruunu empire
432
Kynttiläkruunu
433
Kristallikruunu
434
Lampun kuvut
435
Öljylampun kupu
436
Öljylampun kupu
437
Peiliovipari
438
Majoliikkivaasit
439
Kierrebarokki nojatuolit
440
Ryijy
441
Kierrebarokki senkki
442
Kierrebarokki senkki
443
Nahkasohva
444
Ruokailuryhmä Pierre Vandel
445
Kaksi valaisinta
446
Seinäpendyyli
447
Iso seinäpendyyli
448
Soikea peili
449
Marcus Aurelius hopeadinaari
601
Poliisiauto peltilelu
602
Lomonosov figuriinit
603
Arabiaa ja muuta
604
Gunvor Olin-Grönqvist
605
Coca-Cola laatikko
606
Arabia Walt Disney
607
Muumimukit
608
Star Wars lelut 4kpl
609
Star Wars X-fighter
610
Muumimukit
611
Muumimukit
612
Muumimukit
613
Kiinalaiset maljakot
614
Arabiaa
615
Kiiltokuvia muistokirjassa
616
Kuorikansiot FDC
617
Kuorikansio FDC -60
618
Olympia postimerkkejä
619
Suomen vuosilajitelmat 1980-1998
620
Ahvenanmaan postimerkkejä 1984-2001
621
Vanhempia FDC-kuoria
622
Postimerkkejä postituoreita
623
Postimerkkejä FDC
624
Nunna figuriini
625
Posliinimalja
626
Luuposliini pullot
627
Puhdetyöpuukko
628
Puhdetyöpuukko
629
Puhdetyöpuukko
630
Puhdetyöpuukko
631
Puhdetyöpuukko
632
Puhdetyöpuukko
633
Puhdetyöpuukko
634
Puhdetyöpuukko
635
Puhdetyöpuukot
636
Puukot
637
Puukot
638
Radio-ohjattava Porsche 917k
639
Arabian purkki ja teekannu
640
Kotka
641
Miekka
642
Kiväärin pistimet
643
Arabia koristelautanen iso!
644
Tanskalainen figuriini
645
Arabia Paratiisi
646
Kiinalainen teeastiasto
647
Tonnin seteli
648
Suomen pankin markkoja
649
Arabia arctica aprikoosi
650
Arabia ruusu sarja
651
Mannerheim litografioita
652
Olympia karhu 1940 Helsinki
653
Arabia kahviastiasto
654
Arabia Singapore kahviastiasto
655
Suomi lasilautaset
656
Mitali
657
Postimerkkikansiot Itsenäinen Suomi
658
Mannerheim
659
Rähinäremmi ja starttipistooli
660
40-luvun kortteja
661
Signeerattuja kortteja
662
Vanhoja ja pohjoismaisia kortteja
663
Leo laukkanen
664
Pienet puukot
665
Arabian astiasto
666
Arabian kahviastiastoa
667
Arabian Arctica
668
Nukke
669
Hackman ja malja
670
Hilpari
671
Kupittaan savi ym.
672
Arabiaa
673
Arabiaa
674
Arabian pesuvati ja kannu
675
Arabian voipytyt
676
Arabia Arctica
677
Arabia Naile Wafin keramiikkalaatta
678
Suomen markkoja
679
Suomen markkoja
680
Arabia Viola
681
Arabia Francesca Mascitti-Lindh
682
Sotilasmerkkejä
683
Sotilaat
684
Vaatetusta
685
Arabiaa
686
Arabian kahviastiasto
687
Erä kolikoita
688
Arabian astiastoa
689
Pistooli
690
Omega Suverän
801
Erä tauluja
802
Maalauksia 2kpl
803
Taulut
804
Riihimäen lasi
805
Kolme taulua
806
Viialan lasitehtaan lauset ym
807
Taidelasia
808
Star Wars X-fighter pakkauksessaan
809
Rauni Vastinesluoma
810
Kirjeveitset
811
Karahvi ja lasit
812
Pöytäjääkiekko
813
Humppilaa, Aalto ym.
814
Iso erä tauluja
815
Kukka tauluja
816
Kolme taulua
817
Lapinkaira 5kpl
818
Samsonite ja vanha kamera
819
Fiskars hedelmäveitset
820
Koriste ja käyttötavaroita
821
Maalaus
822
Fiskars ja muita
823
Perhonen
824
Kaksi maljakkoa
825
Kukko
826
Kattovalaisimet
827
Vanhoja höyliä ja kupariastioita
828
Lp-levyjä Abbaa ja Elvis
829
Lp-levyjä
830
Lp-levyjä
831
Lp-levyjä
832
Lp-levyjä klassista
833
Arabia ym.
834
Sinivalkoista keramiikkaa
835
Keramiikkaa
836
Erilaisia tavaroita
837
Neljä taulua
838
Koskinen ja Humaloja
839
Tuiremo+Rautapalo-Rapp
840
Kaksi taulua
841
Kolme taulua
842
Kaksi taulua
843
Pekka Laiho 3kpl
844
Toivanen+Mattila