Ehdot

1. Huutokaupan ostajan ehdot

1.1 Tarjoaminen

1.1.1
Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa.

1.1.2
Henkilöä joka tarjoaa toisen lukuun pidetään tosiasiallisena ostajana.

1.1.3
Meklari korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla, pääperiatteena noin 10% korotus. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää mikä tarjous on voimassa, mikäli joku esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

1.1.4
Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Huutokaupalla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

1.2 Henkilöllisyyden todistaminen

Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä sekä tavaran maksu- että noutotilanteessa.

1.3 Ennakkotarjoukset

1.3.1
Ostaja voi jättää ennakkotarjouksen näyttöpäivinä tai osallistua huutokauppaan puhelimitse. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen verkkosivujen kautta. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen sekä salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä ennakkotarjoussivustolle.

1.3.2
Huutokaupan henkilökunta käsittelee ennakkotarjoukset ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta. Ostajan tulee merkitä tarjouslomakkeeseen ylin tarjous ja jättää lomake huutokaupan henkilökunnalle.

1.3.3
Kahden samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä aiemmin jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla.

1.4 Puhelintarjous

1.4.1
Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokaupan henkilökunnan kanssa, jolloin soitamme ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

1.4.2
Puhelintarjouksen minimi on 100 euroa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

1.5 Maksu

1.5.1
Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta sekä mahdollisesta tekijänoikeuskorvauksesta.

1.5.2
Maksutapa käteinen ja pankkikortti sekä erikseen sovittaessa tilisiirto

1.5.3
Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä kolmen (3) päivän kuluessa huutokaupasta (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä tai sunnuntaita, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana). Mikäli maksua ei ole suoritettu, peritään viivästyskorko joka on 11,5 %.

1.5.4
Mikäli maksua ei ole suoritettu kolmen (3) päivän kuluessa, huutokaupalla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

– pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
– veloittaa viivästyskorkoa
– peruuttaa osto
– myydä esine uudelleen ensimmäisen ostajan lukuun

1.5.5
Huutokauppa kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi huutokaupalle.

1.6 Nouto

1.6.1
Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esine(et) luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukana. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite/kuitti. Esineistä, joita ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa, veloitetaan ostajalta säilytysmaksua 10 e/alkanut viikko.

1.6.2
Noudon yhteydessä ostajan tulee varata pakkausmateriaalia mukaan riittävästi, sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille.

1.6.3
Huutokaupan vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa.

1.6.4
Mikäli esineitä ei ole noudettu 10 päivän kuluessa huutokauppapäivästä on huutokaupalla oikeus myydä esine edelleen ostajan (eli ensimmäisen ostajan) lukuun ja tämän riskillä.

1.7 Kohteiden kunto

1.7.1
Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

1.7.2
Huutokauppaluettelo on lyhyt informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista.

1.7.3
Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunto ja laatu sekä mahdolliset kohteen virheet ja puutteet. Esineen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun. Tämä koskee myös Internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

1.8 Reklamaatiot

1.8.1
Ostajan tulee reklamoida mahdollisista vioista välittömästi esinettä noutaessa tai viimeistään heti havaitessaan vian. Mikäli ostaja ei reklamoi kirjallisesti yhden viikon kuluessa huutokaupasta, hän menettää oikeuden vedota vikaan.

1.8.2
Huutokaupan vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että kun ostaja palauttaa esineen niin huutokauppa korvaa ostajalle vasarahinnan, huutomaksun, arvonlisäveron sekä mahdollisen tekijänoikeuskorvauksen.

1.9 Kulttuuriesineiden maastavientilupa

Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen.

2. Huutokaupan myyjän ehdot

2.1 Myyntiehdot

2.1.1
Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat.

2.1.2
Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus. Palkkio huutokaupattavista esineistä on kaksikymmentä (20) prosenttia vasarahinnasta,kuitenkin vähintään viisi (5) euroa/kohde sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

2.1.3
Huutokaupalla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Huutokaupalla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Huutokaupalla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

2.1.4
Huutokaupan suorittama esineiden nouto sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat erikseen sovittavissa.

2.1.5
Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston/kuolinpesän tyhjennystä.

2.1.6
Hutokaupalla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla, internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten.

2.1.7
Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on huutokaupalla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa huutokaupalla on oikeus palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena 14 päivän sisällä huutokaupan vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Huutokaupalla kaikki kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on toimeksiantajan noudettavissa heti kun huutokauppa on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä.

2.1.8
Myyjälle lähetetään kirjallinen myyntierittely sähköpostitse tai kirjeitse seitsemän (7) päivän sisällä huutokauppapäivästä lukien.

2.2 Myyntitilitys

2.2.1
Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä kahden (2) viikon kuluessa huutokaupasta.

2.2.2
Huutokaupalla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, emmekä vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

2.2.3
Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, huutokaupalla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen ostajan lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjä noutamaan kohteen. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on huutokaupalla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, huutokauppa voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, tehdään tilitys myyjälle.

2.2.4
Huutokauppa ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen tai sitä liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli huutokauppa kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata kaikki ne kulut, jotka huutokauppa on joutunut maksamaan.

3. Yleistä

3.1.1
Huutokaupalla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin huutokauppa ottaa ne myyjältä haltuun.

3.1.2
Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

3.1.3
Riitojen ratkaiseminen:
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

1
Aukusti Tuhka
2
Pekka Halonen
3
William Rosenberg
4
Unto Koistinen
5
Robert W. Ekman
6
Emil Halonen
7
Aatu Lappalainen
8
Iivari Honkola
9
Yrjö Könni
10
Ejnar Kohlman
11
Hjalmar Munsterhjelm
12
Johan Knutson
13
Elias Muukka
14
Urho Willgren
15
Antti Muukka
16
Jarkko Peltonen
17
Lasse Marttinen
18
Jan Palmu
19
Vasili Levi
20
Oiva Vuolas
21
Jouko Taivaljärvi
22
D.J.Niemelä
23
Antti Muukka
24
Olavi Laine
25
Per Stenius
26
Lappalainen
27
Matti Alapoti
28
Terry Laakso
29
Yrjö Maukonen
30
Eero Kemppainen
31
Axel Haartman
32
Renesanssimaalaus
33
Einari Uusikylä
34
Aarne Alanko
35
Tuomas Nelimarkka
36
Into Linturi
37
Reino Viirilä
38
Matti Alapoti
39
Ina Sjöström
40
Hannu Lindholm
41
Iivari Honkola
42
Iivari Honkola
43
Juhani Palmu
44
Antti-Into Virtanen
45
Hans Westergård
46
Olli Joki
47
Olli Joki
48
Heikki Karttunen
49
Paula Viitanen
50
Esa Saarinen
51
Jorma Mollberg
52
Eero Kemppainen
53
Riitta Ranta
54
Jouko Kytömaa
55
Hietala
56
Wille Salonen
57
Juhani Palmu
58
Matti Alapoti
59
Arthur Heickell
60
Pauli Antero Rapo
61
Kurt Björk
62
Heikki Matinkari
63
Aira Hellaakoski
64
Jukka Heino
65
Nikolai Lehto
66
Outi Heiskanen
67
Outi Matilainen
68
Pekkala
69
Gunnar Pohjola
70
Terry Laakso
71
Outi Valo
72
Juhani Palmu
73
Risto Salonen
74
Pekka Juntunen
75
Jalmari Ruokokoski
76
Jalmari Ruokokoski
77
Arvo Makkonen
78
Matti Koskela
79
Raimo Kanerva
80
Armas Hursti
81
Raimo Kanerva
82
Raimo Kanerva
83
Raimo Kanerva
84
Salvador Dali
85
Salvador Dali
86
Erkki Hellmann
87
Onni Oja
88
Olavi Laine
89
Ensio Viitala
90
Antti Faven
91
Alpo Jaakola
92
Raimo Kanerva
93
Antti Lampisuo
94
Maisemamaalaus
95
Moderni taulu
96
Grigor Auer
97
Helge Mieskonen
98
Markku Toivanen
99
Johannes Gebhard
100
Grigor Auer
101
R. Heikinmäki
102
Risto Vuolas
103
Maisemamaalaus
104
Yrjö Yrjölä
105
Grigor Auer
106
Pertti Pylkkönen
107
Yrjö Yrjölä
108
Walfrid Kauhanen
109
Olli Joki
110
Olli Joki
111
Olavi Ahlgren
112
Torsten Heickell
113
Armid Sandberg
114
Arthur Heickell
115
Taulu
116
Picasso
117
Risto Vilhunen
118
Veikko Takala
119
Orvo Raatikainen
120
Picasso
121
Hugo Simberg
122
Hugo Simberg
123
Juhani Palmu
124
Koskela
125
Jukka Saarinen
126
Matti Alapoti
127
Riitta Ranta
128
Eero Nelimarkka
129
Rauno Viitanen
130
Rauno Viitanen
131
Jan Palmu
132
Erkki Koponen
133
Sven Grönvall
134
Matti Alapoti
135
Elvi Maarni
136
Willy Baer
137
Viktor Nikkanen
138
Olavi Laine
139
T.G.Tuhkanen
140
Väinö Hervo
141
Arthur Heickell
142
Nikolai Silverberg
143
Aarre Aaltonen
144
Markku Rantala
145
Sven Grönvall
146
A.W.Finch
147
Heikki Tuomela
148
William Lönnberg
149
Eemu Myntti
150
Armas Hursti
201
Aalto maljat
202
Ahti malja
203
Tapio Wirkkala
204
Gunnel Nyman
205
Aimo Okkolin
206
Heikki Orvola
207
Jarkko Sipilä
208
Tapio Wirkkala
209
Lasia
210
Helena Tynell
211
Nanny Still
212
Maljakko
213
Kolme lasinorsua
214
Helena Tynell Aurinkopullo
215
Taidelasia
216
Iittala
217
Tapio Wirkkalaa
218
Erä koruja mm. Kalevala Koruja
219
Tapio Wirkkala
220
Nanny Still Flindari
221
Nanny Still Sulttaani
222
Tapio Wirkkala ”Lehti”
223
Nuutajärven Fiestaa
224
Omega Constellation 33mm
225
Kullattua hopeaa, erä koruja
226
Oiva Toikka Lollipop
227
Oiva Toikka Lollipop
228
Oiva Toikka Lolli
229
Timo Sarpaneva Orkidea
230
Oiva Toikka ”Bambu”
231
Oiva Toikka ”Bambu”
232
Pampula pullo
233
Lasimaljakko
234
Lasipullo
235
Lasimaljakko
236
Lasipullo
237
Oiva Toikka
238
Tapio Wirkkala
239
Tapio Wirkkala
240
Tapio Wirkkala
241
Tapio Wirkkala
242
Tapio Wirkkala
243
Tapio Wirkkala
244
Tapio Wirkkala
245
Kaj Franck ”Pokaali”
246
Tapio Wirkkala
247
Kaj Franck
248
Oiva Toikka Puteli
249
Oiva Toikka Puteli
250
Neljä pulloa
251
Gunnel Nyman
252
Margit jälkiruokalusikat
253
Margit veitset
254
Margit pienet veitset
255
Margit haarukat
256
Margit hedelmäveitset
257
Margit haarukat
258
Margit pienet haarukat ja lusikat
259
Margit
260
Margit lusikoita
261
Margit
262
Margit kahvilusikat
263
Margit haarukat
264
Margit kastikekauhat
265
Margit jälkiruokalusikat
266
Margit pienet haarukat
267
Margit hedelmäveitset
268
Chippendale
269
Chippendale kahvilusikat
270
Chippendale ruokalusikat
271
Chippendale ruokalusikat
272
Chippendale ruokalusikat
273
Suomi sarjan henkilökohtaiset voiveitset
274
Suomi sarjan rapuveitset
275
Suomi sarjan voiveitset
276
Suomi sarjan rapuveitset
277
Suomi sarjaa
278
Suomi sarjan kakkulapio
279
Suomi sarjan juustohöylä
280
Suomi sarjaa
281
Suomi sarjan mehulusikat
282
Suomi sarjaa
283
Suomi sarjan kauha
284
Hematiittisormus
285
Helmisormus
286
Spinelli-kultasormus
287
Malakiittisormus
288
Cameesormus
289
Sinisafiirisormus
290
Hopeinen pikkulaukku
291
Taidelasia
292
Diamond Proof Quality 2003 -rahasarja
401
Rukin lapa
402
Pöytävalaisin
403
Peili
404
Keinutuoli
405
Tuoli pari
406
Kaksi 60-luvun nojatuolia
407
Pinnatuolit
408
Valaisin
409
Sohva
410
Matala kaappi
411
Jugend työpöytä
412
Kaappi
413
Talonpoikaiskaappi 1810
414
Kaappikello
415
Enkelikoristeinen peili
416
Jalkalamppu
417
Iso aitomatto
418
Ryijy
419
Pöytäpeili
420
Pöytäpendyyli
421
Magic Lantern
422
Seinäpendyyli
423
Designpöytä
424
Pöytävalaisimet
425
Tupakello
426
Tupakello
427
Kulho
428
Kulho
429
Kulho
430
Maljakko
431
Koriste
432
Koriste
433
Maljakko
434
Maljakot
435
Kaksi maljakkoa
436
Maljakot
437
Idman kattovalaisin
438
Itsu kattovalaisin
439
Yrjö Kukkapuro pöytä
440
Designvalaisin Tre Ci Luce, käyttämätön
441
Baarijakkarat
442
Yrjö Kukkapuro tuolit ja rahi
443
Pinnasänky
601
Talviyö muumimuki
602
Iittala Teema
603
Muumimukit
604
Muumimukit
605
Mitaleita, pronssia
606
Puukko kirjoja
607
Arabia malja
608
Matkaikoni
609
Nukke
610
Nukke
611
Kupittaan puunukke
612
Matkaikonit
613
Sotakirjoja ja merkkejä
614
Vanhoja postikortteja kansioissa
616
Miekka puutupessa
617
Miekka
618
Koriste tykki
619
Keräilyesineitä Englannin kuninkaallisista
620
Puhelinkortit
621
Mitalit prossia
622
Andreas Alariesto
623
Andreas Alariesto
624
Andreas Alariesto
625
Andreas Alariesto
626
Andreas Alariesto
627
Andreas Alariesto
628
Andreas Alariesto
629
Andreas Alariesto
630
Arabiaa isot lautaset
631
Arabia Von Wright
632
Reima Nurmikko
633
Reima Nurmikko
634
Arabia Von Wright
635
Arabia Von Wright
636
Arabia Akseli Gallen-Kallela
637
Adolf Bock
638
Itsenäinen Suomi
639
Anders Zorn
640
Itsenäinen Suomi
641
Arabia ”Sadun taikaa”
642
Iisakki Järvenpää -puukko
643
Arabia
644
Arabia
645
Kassillinen kolikoita
646
Arabia Kirsikka
647
Arabia Kirsikka kahviastiasto
648
Arabia Tapio
649
Arabia maakunta mokkakupit
650
Arabiaa
651
Vaasi
652
Vaasi
653
Vaasi
654
Kolme vaasia
655
Puukot ja rähinäremmi
656
Muumimukit
657
Muumimukit
658
Muumimukeja 3kpl
659
Villeroy & Boch
660
Kupittaan vaasi
661
Cloisonne maljakko
662
Kupittaa ja Marimekko
663
Kupittaa
664
Markkoja
665
Markkoja
666
Markkoja
667
Pennejä
668
Merkkejä
669
Kolme mitalia
670
Mitalit
671
Fossiili Mesosaurus
672
Fossiili simpukat
673
Fossiili kala
674
Hain hammas fossiileja
675
Fossiileita
676
Apteekin ulkomainos
677
Arabia Kultavanne
678
Arabia koivunurpu kahviastiasto
679
Figuriini
680
Figuriini
681
Oma koti lehtiä
682
Oma koti lehtiä
683
Oma koti lehtiä
684
Oma koti lehtiä
685
Arabia Koululainen
686
Arabian figuurit
687
Arabian eläimet
688
Arabian Kesti tuopit
689
Arabian Kesti tuopit
690
Arabian Kesti kannu ja tuoppi
691
Arabian papukaija kannu
692
Arabian kannut
693
Mannerheim mappi
694
Kotiliesi
695
Kotiliesi
696
Kotiliesi
697
Kotiliesi
698
Arabia kannu
699
Kannu
700
Arabia kannu
701
Arabian kannu
702
Arabian kannu
703
Arabian kannu
704
Arabian kannu
705
Arabian kannu
706
Arabian kannu
707
Arabian kannu
708
Arabian kannu
709
Arabian kannu
710
Arabian kannu
711
Arabian kannut
712
Arabian kannu
713
Arabian kannut
714
Arabian kannu
715
Arabian kannu
716
Arabian kannu
717
Erä posliinia
718
Arabian lasten lautanen
719
Arabian Kymmenen käskyä
720
Arabia maustepurkit
721
Kevin Daniel
722
Koristelautaset
723
Koristelautaset
724
Jerner
725
Koristelautaset
726
William Chambers
727
Koristelautaset
728
Kolme vaasia
729
Lomonosov kahvikupit ja asetit
730
Merkkejä
731
Yk-rauhanturvaajamitali
732
Muumikannut 2kpl Arabia
733
Muumimukeja 3kpl
734
Puukkoja ja kirjoja
735
Vanha akvarelli
801
Messinkiset aluslautaset
802
Talonpoikaisesineitä
803
Öljylamppu
804
Taidekirjoja
805
Maljakot
806
Arabia ja maustepurkit
807
Nukkeja
808
Vanhoja leluja, rukinlapa
809
Koruja, mitali
810
Kupittaan kukkaruukku
811
Akustinen kitara
812
Kahvikannut
813
Osuuskassan vanha lipas
814
Kaksi taulua
815
Orava
816
Vanhaa tavaraa
817
Kirjoja taiteilijoista
818
Arabiaa
819
Kupittaa
820
Iso erä wanhaa lasia
821
Cello huuliharppu
822
Mika Kari
823
Mika Kari
824
Frans Hautala 2kpl
825
Akvarelleja 2kpl
826
Viisi taulua
827
Maalauksia 4kpl
828
Maisemamaalauksia 2kpl
829
Kolme taulua
830
Matti Visanti 2kpl
831
Turku aiheiset maalaukset
832
Kaksi taulua
833
Jarkko Peltonen 2kpl
834
Liisa Saikkola-Kuusisto
835
Philips oskilloskooppi
836
Jalokivi risti, hologrammi ikoni
837
Salkullinen koruja
838
Salkullinen koruja
839
Erä DVD-levyjä
840
Lasitähkiä
841
Postimerkkejä, perhosveitsi, ratanaula
842
Lasia
843
Laminointikone
844
Erä koristeita
845
Erä kiveä
846
Maljakko ja malja
847
Taidelasia
848
Lasia
849
Iso erä lasia
850
Sinistä lasia
851
Koristelasia
852
Lasia
853
Lasia ja purkki
854
Arabiaa
855
Erä lasia
856
Korusalkku
857
Sitä sun tätä
858
Singer sovitusnukke
859
Puuastioita
860
Lampun kupuja
861
Leatherman ranneke
862
Kahvimukit ja asetit
863
Kahvimukit ja asetit
864
Maisemamaalaus
865
Reijo Malkki 3kpl
866
Arabian Polaris
867
Manninen 2kpl
868
Esineitä
869
Arabiaa
870
Arabiaa
871
Erä tavaraa
872
Pannuja ja mortteli
873
Isot vihreät lasipullot
874
Kahvimylly
875
Aarne Alanko 2kpl
876
Kirnu, suutarin tarvikkeita, alkusammutin
877
Kaksi pärekoria
878
Pärekori
879
Televisio
880
Valomainos/piirtotaulu, 2kpl
881
Sähkötyökalut
882
Peräkärryn sähköpistoke, uusi
883
Puutaulu
884
Erikoiskyniä
885
Talviolympialaiset huivi
886
Mausteikot
887
Erä lasia
888
Kuivainpatteri Sinituote, käyttämätön
889
Käyttämätön lasersirkkeli Einhell 1700W
890
Erä kotimaista lasia
891
Verhoilukangasta rullalla
892
Raivaussaha Stihl