Ehdot

1. Huutokaupan ostajan ehdot

1.1 Tarjoaminen

1.1.1
Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa.

1.1.2
Henkilöä joka tarjoaa toisen lukuun pidetään tosiasiallisena ostajana.

1.1.3
Meklari korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla, pääperiatteena noin 10% korotus. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää mikä tarjous on voimassa, mikäli joku esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

1.1.4
Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Huutokaupalla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

1.2 Henkilöllisyyden todistaminen

Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä sekä tavaran maksu- että noutotilanteessa.

1.3 Ennakkotarjoukset

1.3.1
Ostaja voi jättää ennakkotarjouksen näyttöpäivinä tai osallistua huutokauppaan puhelimitse. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen verkkosivujen kautta. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen sekä salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä ennakkotarjoussivustolle.

1.3.2
Huutokaupan henkilökunta käsittelee ennakkotarjoukset ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta. Ostajan tulee merkitä tarjouslomakkeeseen ylin tarjous ja jättää lomake huutokaupan henkilökunnalle.

1.3.3
Kahden samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä aiemmin jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla.

1.4 Puhelintarjous

1.4.1
Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokaupan henkilökunnan kanssa, jolloin soitamme ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

1.4.2
Puhelintarjouksen minimi on 100 euroa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

1.5 Maksu

1.5.1
Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta sekä mahdollisesta tekijänoikeuskorvauksesta.

1.5.2
Maksutapa käteinen ja pankkikortti sekä erikseen sovittaessa tilisiirto

1.5.3
Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä kolmen (3) päivän kuluessa huutokaupasta (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä tai sunnuntaita, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana). Mikäli maksua ei ole suoritettu, peritään viivästyskorko joka on 11,5 %.

1.5.4
Mikäli maksua ei ole suoritettu kolmen (3) päivän kuluessa, huutokaupalla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

– pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
– veloittaa viivästyskorkoa
– peruuttaa osto
– myydä esine uudelleen ensimmäisen ostajan lukuun

1.5.5
Huutokauppa kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi huutokaupalle.

1.6 Nouto

1.6.1
Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esine(et) luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukana. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite/kuitti. Esineistä, joita ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa, veloitetaan ostajalta säilytysmaksua 10 e/alkanut viikko.

1.6.2
Noudon yhteydessä ostajan tulee varata pakkausmateriaalia mukaan riittävästi, sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille.

1.6.3
Huutokaupan vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa.

1.6.4
Mikäli esineitä ei ole noudettu 10 päivän kuluessa huutokauppapäivästä on huutokaupalla oikeus myydä esine edelleen ostajan (eli ensimmäisen ostajan) lukuun ja tämän riskillä.

1.7 Kohteiden kunto

1.7.1
Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

1.7.2
Huutokauppaluettelo on lyhyt informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista.

1.7.3
Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunto ja laatu sekä mahdolliset kohteen virheet ja puutteet. Esineen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun. Tämä koskee myös Internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

1.8 Reklamaatiot

1.8.1
Ostajan tulee reklamoida mahdollisista vioista välittömästi esinettä noutaessa tai viimeistään heti havaitessaan vian. Mikäli ostaja ei reklamoi kirjallisesti yhden viikon kuluessa huutokaupasta, hän menettää oikeuden vedota vikaan.

1.8.2
Huutokaupan vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että kun ostaja palauttaa esineen niin huutokauppa korvaa ostajalle vasarahinnan, huutomaksun, arvonlisäveron sekä mahdollisen tekijänoikeuskorvauksen.

1.9 Kulttuuriesineiden maastavientilupa

Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen.

2. Huutokaupan myyjän ehdot

2.1 Myyntiehdot

2.1.1
Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat.

2.1.2
Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus. Palkkio huutokaupattavista esineistä on kaksikymmentä (20) prosenttia vasarahinnasta,kuitenkin vähintään viisi (5) euroa/kohde sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

2.1.3
Huutokaupalla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Huutokaupalla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Huutokaupalla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

2.1.4
Huutokaupan suorittama esineiden nouto sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat erikseen sovittavissa.

2.1.5
Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston/kuolinpesän tyhjennystä.

2.1.6
Hutokaupalla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla, internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten.

2.1.7
Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on huutokaupalla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa huutokaupalla on oikeus palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena 14 päivän sisällä huutokaupan vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Huutokaupalla kaikki kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on toimeksiantajan noudettavissa heti kun huutokauppa on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä.

2.1.8
Myyjälle lähetetään kirjallinen myyntierittely sähköpostitse tai kirjeitse seitsemän (7) päivän sisällä huutokauppapäivästä lukien.

2.2 Myyntitilitys

2.2.1
Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä kahden (2) viikon kuluessa huutokaupasta.

2.2.2
Huutokaupalla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, emmekä vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

2.2.3
Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, huutokaupalla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen ostajan lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjä noutamaan kohteen. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on huutokaupalla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, huutokauppa voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, tehdään tilitys myyjälle.

2.2.4
Huutokauppa ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen tai sitä liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli huutokauppa kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata kaikki ne kulut, jotka huutokauppa on joutunut maksamaan.

3. Yleistä

3.1.1
Huutokaupalla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin huutokauppa ottaa ne myyjältä haltuun.

3.1.2
Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

3.1.3
Riitojen ratkaiseminen:
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

1
Olavi Laine
2
Olavi Laine
3
Pekka Laiho
4
Pauli Luukkonen
5
Maalaus
6
Aarne Alanko
7
Maalaus
8
Arthur Heickell
9
Uuno Soldan
10
Matti Kulmala
11
E. Kokko
12
Pauli Antero Rapo
13
Risto Vuolas
14
Oiva Polari
15
Rauno Viitanen
16
Marja Halonen
17
Mauri Vanhanen
18
Nikolai Silverberg
19
Regina Huotari
20
Paula Oksman
21
Jarkko Peltonen
22
Louis Sparre
23
Väinö Hervo
24
Terry Laakso
25
Terry Laakso
26
Terry Laakso
27
Terry Laakso
28
Reino Viirilä
29
Ejnar Kohlmann
30
Jukka Saarinen
31
Ejnar Kohlmann
32
Laura Järnefelt
33
Väinö Aaltonen
34
Jan Palmu
35
Niilo Suojoki
36
Olavi Koivukangas
37
Nikolai Lehto
38
Helena Tönning
39
Nikolai Lehto
40
Nikolai Lehto
41
Nikolai Lehto
42
Evert Yli-Porila
43
Purhonen ja Vesa
44
Risto Helin 2kpl
45
Egon Meuronen
46
Markku Mäkelä
47
Jukka Heino
48
Helene Schjerfbeck
49
Helene Schjerfbeck
50
Väinö Kamppuri
51
Raimo Viitala
52
Aarne Alanko
53
E-L Löyttyniemi
54
Reijo Malkki
55
Aarne Alanko
56
Gunnar Algren
57
Petri Niemelä
58
Olli Miettinen
59
Pertti Salmi
60
Kerttu Mäkelä
61
Signeerattu maalaus
62
Adolf Bock
63
E. V.
64
T. Lyytikäinen
65
Maalaus
66
Maalaus
67
Maalaus
68
A. Aallonkoste
69
Alice Gassnen
70
Aarno Karimo
71
Jarkko Peltonen
72
Reino Viirilä
73
Boris Mikojan
74
Pekka Patokallio
75
Kylli Koski
76
Einar Lagerstam
77
D.J. Pesu
78
Pertti Pylkkönen
79
Pentti Kokko
80
Ejnar Kohlmann
201
Tamara Aladin
202
Kaj Franck
203
Trumpettilasit
204
Aimo Okkolin
205
Tapio Wirkkala
206
Mariskoolit
207
Riihimäen lasi ym.
208
Suomalaista lasia
209
Iittala Aalto malja
210
Iittala ja Riihimäen Lasi
211
Taidelasi lautanen
212
Hopea savukerasia
213
Hopeiset kynttilänjalat
214
Tauno Wirkkala
215
Taidelasia
216
Taidelasia
217
Iittala Festivo
218
Hopeaa ja kristallia
219
Certina naisten rannekello
220
Kultasormus
221
Suomen Rahapaja
222
Viinilasit
223
Timo Sarpaneva Crassus
224
Nuutajärvi Apila tarjoilukulhot
225
Helena Tynell
401
Raanu
402
Iso peili, fasettihiottu
403
Yrjö Kukkapuro Haimi 4kpl
404
Talonpoikais kulmakaappi
405
Kiinalainen lipasto
406
Kiinalainen lipasto
407
Talonpoikaisantiikki pöytä
408
Tuolipari
409
Jugend tuolit 6kpl
410
Nojatuoli
411
Pöytävalaisimet
412
Keinutuoli
413
Idearikas keinutuoli
414
Työpölkky sign. Kimmo Pyykkö
415
Hyllykkö
416
Ryijy
417
Seinäkello
418
Kudottu matto
419
Le Klint valaisin
420
Naulakko
421
Yöpöytä pari
422
Pianojakkara
423
Lipasto
424
Yöpöytä pari
425
Pöytä
426
Pöytä
427
Marmoripöytä
428
Sivustavedettävä sohva
429
Tuplaklaffi pöytä
430
Tammipöytä lasikannella
431
Lipasto
432
Pikkupöytä
433
Työtuoli
434
Nojatuoli
435
Työpöytä
436
Kirjoituspöytä Billnäs
437
Talonpoikaiskaappi
438
Köökin kaappi
439
Talonpoikaisrokokoo ruokailuryhmä jatkopaloilla
440
Talonpoikaisrokokoo vitriini
441
Kustavilainen ruokailuryhmä
442
Kustavilainen peilipöytä
443
Kustavilainen vitriini
444
Kustavilaiset yöpöydät
445
Kustavilaiset sängyt
446
Sohvapöytä ja pikkupöytä
447
Sohva ja nojatuoli
448
Kaappi
449
Vanha kukkapylväs
450
Pikkukaapit
451
Scan lamps pöytävalaisin
452
Pöytä- ja seinävalaisimet
453
Pöytävalaisin
454
Eliel Saarinen nojatuoli
455
Eliel Saarinen nojatuoli
456
Moottorisänky
457
Kirjoituspöytä ja tuoli
458
Laatikosto
459
Kattovalaisin
460
Kattovalaisin
461
Kattovalaisin
462
Teak/maitolasi valaisin
463
Kattovalaisin
464
Sivupöytä
465
Kattovalaisin
466
Kattovalaisin
467
Kattokruunu
468
Jugend valaisin
469
Raakalasivalaisin
470
Kattovalaisin
471
Puoliklaffipöytä
472
Sohvaryhmä
473
Talonpoikaisvitriinikaappi
474
Talonpoikaiskulmakaappi
475
Valtava jugend kattokruunu
476
Valaisinpöytä
477
Nahkasohva
478
Valinte seinävalaisin
479
Kattovalaisin
480
Pienet ryijyt
481
Koristeryijy
482
Tuoli pari Italia
483
Kulmakaappi
484
Kupari kattiloita
485
Suuri erä kupuja
486
Wanhoja suksia
487
Tamminen eteiskaappi
488
Antiikki tammikaappi
489
Leveä kaappi
601
Arabia kannu
602
Arabia Ruusu kahviastiasto
603
Riihimäen lasi ym.
604
Vaasi
605
Kiinalainen vaasi
606
Muumimukit
607
Kermansavi ja Arabia
608
Kala taidekeramiikkaa
609
Postiautot nro 1
610
Kupittaan Savi ym.
611
Keramiikkaa
612
Kolme maljakkoa
613
Kolme maljakkoa
614
Kupittaan Savi
615
Arabian tarjoiluvadit
616
Arabia Kuru kahviastiasto
617
Kuznetsov paistivati
618
Säästöpossu
619
Arabia seinälaatta
620
Heljä Liukko-Sundström seinälaatat
621
Arabia kannu
622
Suomalaisia seteleitä
623
Militariakirjat
624
Puhdetyöt
625
Miniatyyri puukko
626
Pöllö
627
Arabia Tuuli kulho
628
Preussilainen miekka
629
Kypärä
630
Vanhoja rahoja erä
631
Juhlarahoja
632
Rahoja
633
Juhlarahat hopeaa
634
Juhlarahat
635
Juhlarahat
636
Rahasarjoja
637
Juhlarahat hopeaa
638
Rahasarjoja
639
Rahasarjat
640
2€ erikoislyöntejä ja Rahapajan sarjoja
641
Säästölipas
642
Peltilelut
643
Säästölippaat
644
40-luvun kortteja
645
Vanhoja kortteja
646
Kulkemattomia kortteja
647
20-luvun kortteja
648
Siluettikortit
649
Korttikansio
650
Hopeoidut autot
651
Hopeoidut autot
652
30-luvun kortteja
653
Palokunnan konservoitu kasketti
654
Laatikollinen kortteja
801
Ikoni ja Hyvärinen
802
Jaakkola ja Viljanen
803
Käpytikka
804
Kanahaukka
805
Justeerisaha, kirnu ja peili
806
Chevrolet nahkatakki
807
Uusi vessanpönttö
808
Osttiroler kotitalousmylly
810
Arabiaa ym.
811
Kristallia ym.
812
Sekalainen erä
813
Kristallimaljakot
814
Blaupunkt radio
815
Leopardi pehmolelu
816
Kukkataulut
817
Kekkeri, Humppila ym.
818
Kierresarja ja laskumitta
819
Rekka
820
Puserrin ja viinipullonavaaja
821
Kuparisanko ja pikkutonkka
822
Kaiuttimet ja soittimet
823
Golfmailoja ja muuta
824
Leluja ja lastenkirjoja
825
Yamahan kaiuttimet ja soittimet
826
Märkä-kuivaimuri
827
Lasiesineitä
828
Maljakot
829
Tikkakosken ompelukone
830
Bang & Olufsen kaiuttimet
831
Moottorikelkka Arctic Cat 370