Ehdot

1. Huutokaupan ostajan ehdot

1.1 Tarjoaminen

1.1.1
Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa.

1.1.2
Henkilöä joka tarjoaa toisen lukuun pidetään tosiasiallisena ostajana.

1.1.3
Meklari korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla, pääperiatteena noin 10% korotus. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää mikä tarjous on voimassa, mikäli joku esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

1.1.4
Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Huutokaupalla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

1.2 Henkilöllisyyden todistaminen

Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä sekä tavaran maksu- että noutotilanteessa.

1.3 Ennakkotarjoukset

1.3.1
Ostaja voi jättää ennakkotarjouksen näyttöpäivinä tai osallistua huutokauppaan puhelimitse. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen verkkosivujen kautta. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen sekä salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä ennakkotarjoussivustolle.

1.3.2
Huutokaupan henkilökunta käsittelee ennakkotarjoukset ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta. Ostajan tulee merkitä tarjouslomakkeeseen ylin tarjous ja jättää lomake huutokaupan henkilökunnalle.

1.3.3
Kahden samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä aiemmin jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla.

1.4 Puhelintarjous

1.4.1
Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokaupan henkilökunnan kanssa, jolloin soitamme ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

1.4.2
Puhelintarjouksen minimi on 100 euroa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

1.5 Maksu

1.5.1
Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta sekä mahdollisesta tekijänoikeuskorvauksesta.

1.5.2
Maksutapa käteinen ja pankkikortti sekä erikseen sovittaessa tilisiirto

1.5.3
Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä kolmen (3) päivän kuluessa huutokaupasta (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä tai sunnuntaita, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana). Mikäli maksua ei ole suoritettu, peritään viivästyskorko joka on 11,5 %.

1.5.4
Mikäli maksua ei ole suoritettu kolmen (3) päivän kuluessa, huutokaupalla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

– pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
– veloittaa viivästyskorkoa
– peruuttaa osto
– myydä esine uudelleen ensimmäisen ostajan lukuun

1.5.5
Huutokauppa kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi huutokaupalle.

1.6 Nouto

1.6.1
Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esine(et) luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukana. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite/kuitti. Esineistä, joita ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa, veloitetaan ostajalta säilytysmaksua 10 e/alkanut viikko.

1.6.2
Noudon yhteydessä ostajan tulee varata pakkausmateriaalia mukaan riittävästi, sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille.

1.6.3
Huutokaupan vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa.

1.6.4
Mikäli esineitä ei ole noudettu 10 päivän kuluessa huutokauppapäivästä on huutokaupalla oikeus myydä esine edelleen ostajan (eli ensimmäisen ostajan) lukuun ja tämän riskillä.

1.7 Kohteiden kunto

1.7.1
Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

1.7.2
Huutokauppaluettelo on lyhyt informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista.

1.7.3
Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunto ja laatu sekä mahdolliset kohteen virheet ja puutteet. Esineen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun. Tämä koskee myös Internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

1.8 Reklamaatiot

1.8.1
Ostajan tulee reklamoida mahdollisista vioista välittömästi esinettä noutaessa tai viimeistään heti havaitessaan vian. Mikäli ostaja ei reklamoi kirjallisesti yhden viikon kuluessa huutokaupasta, hän menettää oikeuden vedota vikaan.

1.8.2
Huutokaupan vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että kun ostaja palauttaa esineen niin huutokauppa korvaa ostajalle vasarahinnan, huutomaksun, arvonlisäveron sekä mahdollisen tekijänoikeuskorvauksen.

1.9 Kulttuuriesineiden maastavientilupa

Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen.

2. Huutokaupan myyjän ehdot

2.1 Myyntiehdot

2.1.1
Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat.

2.1.2
Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus. Palkkio huutokaupattavista esineistä on kaksikymmentä (20) prosenttia vasarahinnasta,kuitenkin vähintään viisi (5) euroa/kohde sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

2.1.3
Huutokaupalla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Huutokaupalla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Huutokaupalla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

2.1.4
Huutokaupan suorittama esineiden nouto sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat erikseen sovittavissa.

2.1.5
Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston/kuolinpesän tyhjennystä.

2.1.6
Hutokaupalla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla, internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten.

2.1.7
Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on huutokaupalla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa huutokaupalla on oikeus palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena 14 päivän sisällä huutokaupan vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Huutokaupalla kaikki kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on toimeksiantajan noudettavissa heti kun huutokauppa on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä.

2.1.8
Myyjälle lähetetään kirjallinen myyntierittely sähköpostitse tai kirjeitse seitsemän (7) päivän sisällä huutokauppapäivästä lukien.

2.2 Myyntitilitys

2.2.1
Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä kahden (2) viikon kuluessa huutokaupasta.

2.2.2
Huutokaupalla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, emmekä vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

2.2.3
Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, huutokaupalla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen ostajan lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjä noutamaan kohteen. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on huutokaupalla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, huutokauppa voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, tehdään tilitys myyjälle.

2.2.4
Huutokauppa ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen tai sitä liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli huutokauppa kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata kaikki ne kulut, jotka huutokauppa on joutunut maksamaan.

3. Yleistä

3.1.1
Huutokaupalla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin huutokauppa ottaa ne myyjältä haltuun.

3.1.2
Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

3.1.3
Riitojen ratkaiseminen:
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

1
Allan Kuntsi
2
Tuomas Nelimarkka
3
Raimo Kautto
4
Hans Alfreds
5
Reijo Hakala
6
Lasse Marttinen
7
Reijo Hakala
8
Veikko Vionoja
9
Olavi Ahlgren
10
Yrjö Yrjölä
11
Berndt Lindholm
12
Ilmari Ikonen
13
Alex Rapp
14
Arvo Siikamäki
15
Hannu Lindholm
16
Hannu Lindholm
17
Jenny Lilius
18
Karl Ingelius
19
Sirkka Nyman
20
Ina Sjöström
21
Berndt Lagerstam
22
Reino Viirilä
23
Raimo Kanerva
24
Tuulikki Pietilä
25
Raymond Peynet
26
Andrei Gennadiev
27
Vita Matezo
28
Kaija Ikävalko
29
Raimo Aspbäck
30
Kaapo Rissala
31
Alexander Wilhems
32
Väinö Blomstedt
33
Johannes Gebhard
34
Heikki Sjöstedt
35
Vanha lintumaalaus
36
Reijo Kivijärvi
37
Pauli Antero Rapo
38
Raimo Asbäck
39
Raimo Asbäck
40
V. S.
41
E.J.Laitinen
42
Reino Harsti
43
August Soldan
44
T.G.Tuhkanen
45
Bohman
46
Nikolai Silverberg
47
Seppo Vanhatalo
48
Seppo Vanhatalo
49
Martti Vanhanen
50
Martti Vanhanen
51
Arthur Heickell
52
Joan Miró värilitografi
53
Pablo Picasso
54
Lennart Segerstråle
55
Matti Alapoti
56
Olavi laine
57
Eero Nelimarkka
58
Mauri Pitkänen
59
Kalle Löytänä
60
P. Mäkelä
61
Aarne Alanko
62
Maalaus
63
Lasse Marttinen
64
Urpo Purhonen
65
Uuno Eskola
66
Matti Haupt
67
Laila Pullinen
68
Juhani Linnovaara
69
Salvador Dalí
70
Armas Raunio
71
Aares Salli
72
Olli Joki
73
Raimo Walo
74
Ulla Rantanen
75
Markku Mäkelä
76
Salvador Dali
77
Raimo Kanerva
78
Salvador Dali
79
Kiinalainen posliinitaulu
80
Kiinalainen posliinitaulu
81
Juhani Hakalahti
82
Juhani Hakalahti
83
Walfrid Kauhanen
84
Seppo Näätänen
85
Juhani Hakalahti
86
Juhani Hakalahti
87
Markku Toivanen
88
Antti Sajaniemi
89
Antti Sajaniemi
90
Pentti Kaskipuro
91
Jalmari Ruokokoski
92
Josef Velcovsky
93
Terry Laakso
94
Heljä Liukko-Sundström
95
Heljä Liukko-Sundström
96
Helge Monten
97
Unto Liettyä
98
Ina Sjöström
99
Kaukinen
100
Olavi Humaloja
101
Veli Seppä
102
Chingiz Abassov
103
Anita Wangel
104
Juhani Palmu
105
Pentti Lumikangas
106
Tapani Mikkonen 2kpl
107
Jukka Saarinen
108
Petri Riihimäki
109
Juhani Palmu
110
Gunnar Pohjola
111
Matti Alapoti
112
Walfrid Kauhanen
113
Heikki Matinkari
114
Juhani Palmu
115
Einari Junttila 2kpl
116
Einari Junttila 3kpl
117
Riitta Pentti Jääkarhu
118
Olavi Laine
119
Olavi Laine
120
Tauno Rautapalo-Rapp
121
Pertti Pylkkönen 2kpl
122
Jan Ahlberg
123
Orvo Raatikainen
124
E. Aalto
125
Metallireliefi
126
Marja Perttula
127
Olavi Martikainen
128
Olavi Martikainen
129
Pekka Patokallio
130
H. Torkko
131
R. Heikkilä
132
Orvo Raatikainen
133
Lasse Marttinen
134
Taulu
135
Aarne Alanko
136
Ejnar Lagerstam
137
Leo Harjulehto
138
Taulu
139
Panu Hemminki
140
Matias Rinne
141
Taulu
142
Okkonen
143
Veikko Aaltona
144
Taulu
145
Toimi Kiviharju
146
Unto Kaipainen
147
Kari Valkama
148
Kari Valkama
149
Aarne Alanko
150
Kalle Putkisto
151
Erik Juselius
152
Matias Rinne
153
V. Stenberg
154
Taulu
155
Laina Suistio
156
Paupion
157
Taulu
158
Vilho Vuori
159
Ismo Pyykkö
160
Juhani Honkanen
161
Uuno Soldan
162
Tuomas Nelimarkka
163
Wille Salonen
164
Seija Heljo 2kpl
165
Rauno Viitanen
166
Ilmari Vuori
167
Jarkko Peltonen
168
Paula Viitanen
169
Keijo Malkki
170
Taulu
171
Erkki Luhtala
172
Taulu
173
Taulu
174
Kautto
175
Muona
176
Taulu
177
Taulu
178
Silfverberg
179
Vallenius
180
Taulu
181
Koivisto
182
Pauli Vuori
183
Pauli Vuori
184
Tyko Sallinen
185
Ahjotuli
186
Kalle Löytänä
187
Alpo Jaakola
188
Taulu, soturi aiheinen
189
Kaapo Wirtanen
190
Taulu
191
Pyysiäinen
192
Mauri Heinonen
193
Taulu
194
Taulu
201
Oiva Toikka
202
Sarpanevaa
203
Suomalaista lasia
204
Sarpanevat
205
Silverplated tarjoiluvälineitä
206
Iittalaa
207
Hopea kannu, kermakko ja sokerikko
208
Hopea kynttilänjalka
209
Suomalaista lasia
210
Hopea kannu, kermakko ja sokerikko
211
Taidelasia käyttöön
212
Kirkasta lasia
213
Kalevala Korut
214
Nuutajärven Pioni
215
Humppila lasilautanen
216
Aimo Okkolin malja
217
Maljakko
218
Kaj Franck Usva
219
Gunnel Nyman maljakko
220
Liisa Vitali Pitsi
221
Humppilaa
222
Boolikulho ja kauha
223
Kotimaista käyttölasia
224
Karahvit ja Iittalaa
225
Riihimäen lasi
226
Riihimäen lasi
227
Riihimäen lasia ja kristallia
228
Humppila ja Kumela
229
Oiva Toikka ja lasilintu
230
Iittala Aalto maljakot
231
Tina koruja
232
Kalevala korut
233
Koruja
234
Hopeinen savukerasia
235
Rannekoru
236
Camee korvikset ja sormus
237
Lasimaljakko Kalla
238
Kolme maljakkoa
239
Kaj Franck Pokaali
240
Nanny Still Pajazzo
241
Kaj Franck Pokaali
242
Kaj Franck Pokaali
243
Kaj Franck Pokaali
244
Tapio Wirkkala
245
Tapio Wirkkala
246
Erkkitapio Siiroinen
247
Maljakot
248
Gunnel Nyman Huntu
249
Heikki Orvola
250
Erkkitapio Siiroinen Kasperi
251
Tapio Wirkkala
252
Tapio Wirkkala ja Kaj Franck
253
Lasiveistos
254
Lasipullot
255
Oiva Toikka
256
Iittalan lasikannuja
257
Nuutajärvi
258
Iittalan lasikaadin ja lasit
259
Iittalan lasikaadin ja lasit
260
Lasikannu ja lasit
261
Kultasormus
262
Erä laadukkaita timantteja yht. 1,03ct
263
Björn Weckström Lapponia rannekoru
264
Timanttitesteri ja kunnon luuppi, uudet
265
Timanttisormus 18k
266
Timanttisormus
267
Taidelasia
268
Kuntamaljakko
269
Kumelaa
270
Nuutajärvi Saturnus
271
Hopeinen Suomileijona -kaulakoru
272
Hopealusikat ja sokeriottimet
273
Hopeaa
274
Kultasormus
275
Kultainen cameekoru
276
Sormus
277
Kultakello
278
Hopeakulho
279
Margit alkuruoka aterimet
280
Margit haarukat ja veitset
281
Margit haarukat ja ottimet
282
Margit haarukat ja veitsiä
283
Margit haarukat ja veitset
284
Margit alkuruokalusikat
285
Margit veitset
286
Kalevala Korun Aurinkoleijona 18k kultaa
287
Riihimäen Lasi Terttu
288
Festina rannekello
289
Iittalan Festivo kynttilänjalat
290
Iittalaa
291
Oiva Toikan linnut
292
Lintupullo Sarpaneva
293
Tamara Aladin Tornado
294
Timo Sarpaneva Orkidea
295
Kirkasta lasia
296
Taidelasi
297
Tapio Wirkkalat
298
Kaj Franck lasit
299
Erkki Käppi Kyntäjä
300
Pentti Sarpaneva
301
Oiva Toikka Fasaani
302
Kaj Franck Ruuturitari
303
Sinistä lasia
304
Alvar Aalto maljakot
305
Suomalaista lasia
306
Ultima Thulea
307
Pioni ja Polaris
308
Humppila
309
Iittala Festivo ja tsaikka
310
Taidelasia
311
Iittalan Festivo ja Tsaikka
312
Mariskooleja
313
Maljakoita
314
Humppila ja kristallikulho
315
Chippendale kahvilusikat
316
Oiva Toikka
317
Kerttu Nurminen
318
Erkkitapio Siiroinen Jesper
319
Oiva Toikka Sinisotkan muna
401
Kattovalaisin
402
Valaisin
403
Valaisin ja seinävalaisimet
404
Valaisin
405
Kynttiläkruunu
406
Seinävalaisimet
407
Pikkupöydät
408
Sarjapöytä
409
Designpöytä
410
Pikkupöytä
411
Pikkupöytä
412
Pieni pöytä
413
Pyöreä peili
414
Peili
415
Pöytävalaisin
416
Korkea pöytävalaisin
417
Seinäpendyyli
418
Junghans kello
419
Pöytäkello
420
Kolme seinävalaisinta
421
Lattiamallin kynttilänjalat
422
Kaksi vanhaa taulua
423
Lisa Johansson-Pape kattolamppu
424
Ab L.M. Ericsson&Co seinäpuhelin
425
National kassakone
426
Barokki ruokapöytä ja tuolit
427
Jalkalamppu
428
Keppiteline
429
Vanha taulu
430
Seinäkello
431
Orvokki ryijy
432
Lipasto
433
Antiikki sohva
434
Sohvapöytä
435
Kristallikruunu
436
Antiikki kirjoituspöytä
437
Ryijy
438
Tauluteline
439
Öljylamppu ja valaisimen jalka
440
Patsas
441
Jugend – kattovalaisin
442
Peili
443
Kaksi tuolia
444
Pyöreä pöytä
445
Yöpöytä
446
Kolme tuolia
447
Jugendtuoli
448
Antiikki lipasto
449
Seinäkaappi
450
Seinäkaappi
451
Itsu kattolamppu
452
Paavo Tynell Idman seinälamppu
453
Puuarkku
454
Sohvapöytä
455
Amerikanarkku
456
Funkkispöytä
457
CD-levy kaappi
458
Kirjoituslipasto
459
Kirjoituspöytä
460
Tammiarkku
461
Kaappisohva
462
Nukelle kehto ja lasten kirnu
463
Seinäkyntteliköt
464
Kolme vanhaa maalausta
465
Ikoni
466
Biedermaier sohva ja kaksi nojatuolia
467
Talonpoikaissohva
468
Peilipiironki
469
Kulmakaappi
470
Barokkilipasto
471
Barokkisenkki
472
Kirjoistuspöytä tammea
473
Korkea barokkisenkki
474
Biedermeier sohva
475
Iso vitriinikaappi
476
Gramofonikaappi
477
Kattovalaisin
478
Biedermaier pöytä ja neljä tuolia
479
Korkea peili
480
Jugend vitriinikaappi
481
Matto
482
Käytävämatto
483
Maria Theresia -kattokruunu
484
Hopeapäiset kepit
485
Frontier kello
486
Tuoli
487
Pöytävalaisimet
488
Precenta Oy kattovalaisimet
489
Arkku
490
Peili
491
Kuparinen riippuvalaisin
492
Turun valaisimen kuparilyhty
493
Kattovalaisin Valinte
494
Valaisin
495
Villaplyysimatto
496
Jugend tammituoli
497
California kingsize sänky
601
Suomi isohampaisia ja punaistaristiä
602
Itä-Karjala postimerkkejä
603
Erä postimerkkejä
604
Arabian kannut ja purkki
605
Arabian purkit
606
Juhlarahoja, hopeaa
607
Villeroy & Boch
608
Rahoja hopeaa
609
Muumimukit
610
Akseli Gallen-Kallela
611
Heljä Liukko-Sundström
612
Esteri Tomula
613
Esteri Tomula
614
Arabia Kyllikki Salmenhaara
615
Arabia tuhkakuppi ja kuparikippo
616
Keräilykirjoja, muumeja
617
Kalasnikovin pistin
618
Kivääripistin
619
Linkkuveitset
621
Arabia vati ja kannu
622
Peltilelu ja auto
623
Arabia kesäkukka
624
Arabia pannut ja lautanen
625
Arabian kesäkukka iso erä
626
Arabiaa ja Kupittaa
627
Arabian kannut ja munakupit
628
Arabian tarjoiluastioita
629
Arabiaa
630
Arabian isot kulhot
631
Arabia kahviastiasto
632
Arabian lautasia ja tarjoiluastioita
633
Fasaani ruokalautasia
634
Fasaani ruokalautasia
635
Arabian lautasia suurerä
636
Arabian lautasia, Mikki
637
Muumimukit
638
Viisi muumimukia
639
Muumimukit
640
Viisi muumimukia
641
Muumimukit
642
Arabian vati
643
Arabian kannut
644
Arabian kannut
645
Arabian pienet kannut
646
Arabian pienet kannut
647
Arabian pienet kannut
648
Kolme Arabian pientä kannua
649
Arabian pienet kannut
650
Kolme pientä Arabian kannua
651
Arabian kannu
652
Arabian kannu
653
Arabia kaksinokkainen kannu
654
Kolme Arabian pientä kannua
655
Arabia kannut
656
Arabia kannu
657
Arabian kannu
658
A-M Osipow
659
Bang&Olufsen Beomaster 3000
660
Dunlop tennismaila
661
Apteekkipurkki
662
Hitler Jugend -rintamerkki
663
Talvitakki ja päähineet
664
Arabia Koivunurpu kahviastiasto
665
Arabian mausteikot, luumu
666
Arabiaa
667
Kellorasioita
668
Kellorasioita
669
Arabia Myrna
670
Viisi kukkopilliä
671
Tintti keräilyautot
672
Arabian astiasto kuudelle
673
Arabia astiasto
674
Arabia kynttilänjalat
675
Wiewmaster
676
Hihanauhat 1918
677
Suojeluskunta hihanauha
678
Arabiaa
679
Hopeoidut autot
680
Sarah Kay ja vanhat taittokortit
681
60-luvun kortteja
682
60-luvun kortteja
683
Kaupunkikortteja
684
Aarno Karimo kirjat
685
Taisto Kaasinen Arabia
686
Muumimuki Millenium
687
Arabia Viola
688
Kolme pientä Arabia Violaa
689
Suomalaista posliinia
690
Arabia Arctica kahviastiasto
691
Millenium muumimuki
692
Arabian Valencia lautanen
693
Arabian Kilta astiastoa
694
Arabian Pekka kannu
695
Vapaamuurareiden kauha
696
Birger Kaipiainen
697
Suomen markkoja
698
Kermansavea ja Kareliaa
801
Maljakot ja pannu
802
Taulu V.H.
803
Tauluja
804
Maisemamaalaus
805
Aarne Alanko
806
Pieniä tauluja
807
Verhoja
808
Tarjottimet, lautanen, Sibelius
809
Kirkasta lasia
810
Erä posliinia
811
Teekannut ja kupit
812
Teesetti
813
Sinistä posliinia
814
Teekannut ja lasit
815
Rasia ja akaatti
816
Erä sekalaista
817
Posliinia
818
Terriini ja tarjoilulautanen
819
Tarjoilukulhot
820
Figuriinit
821
Posliinia
822
Kristallia
823
Padat
824
Jade lohikäärme
825
Tarjottimet
826
Riisiposliinia mm. Arabiaa
827
Teeastiasto
828
Iso posliinikoira
829
Kaverukset
830
Kahviastiasto
831
Kirkasta lasia
832
Ilmoitustaulu
833
Telefunken
834
Sekalainen erä
835
Suomen kartanot ja suurhuvilat kirjasarja
836
Kirkasta lasia
837
Jälkiruokakulhoja
838
Taidelasia, Esteri Tomula
839
Arabiaa ym.
840
Kirkasta lasia
841
Kirjoja ja tauluja
842
Reidar Särestöniemi
843
Viisi taulua
844
Heikkilä ja Hietanen
845
Kaksi taulua
846
Lasse Marttinen 2kpl
847
Laiho+Veroma
848
Taulut
849
Rosenthal kahviastiasto
850
Kristallilaseja
851
Kristallilaseja
852
Viinilasit ja kulho
853
Iso erä kristalliviinilaseja
854
Kristallia
855
Konjakkilaseja ja kannu, kristallia
856
Kristallia
857
Patsas
858
Juhla aterimet 12 hengelle
859
Aterimet kuudelle
860
Aterimet kuudelle
861
Erä posliinia ja lasia
862
Arabia keraaminen sähkölämmitin
863
Erä lasia
864
Koriste-esineitä
865
Strom rannekellot
866
Elina Asp
867
Jauhopurkki ja lysteriamaljakko
868
Sisustustavaraa
869
Kaksi nukkea ja vaatteita
870
Sotilaspojat
872
Lasten kahviastiasto
873
ETÄKOHDE Ilmalämpöpumppu Mitsubishi
874
Erä uusia puukkoja, 5 kpl
875
Ilmari Soikkanen
876
Ritaritaulu
877
Karttatauluja
878
Kolme nukkea
879
Kolme nukkea
880
Arabian voipytty ja ilmankostuttimet
881
Vanhoja purkkeja ja muuta
882
Koriste-esineet
883
Arabia ja muuta
884
Kuusi pientä taulua
885
Kauha ja karahvi Ilmari Kumela
886
Rasiallinen koruja
887
Erä tavaroita
888
Aku Ankkoja vuodelta 1978
889
Vanha Venäläinen maalaus
890
Kolme maalausta
891
Kolme taulua
892
Uskonnollinen taulu
893
Muurahainen
894
Marta Fernandez
895
Louis Vuitton nahkalompakko
896
Takorauta takkasetti
897
Kirjevaaka ja taulu
898
Seitsemän taulua
899
Erä hyvää lasia
900
Tavaraa
901
Tinaa ja hopeaa
902
Tarjoilukulhoja
903
Snapsilasit
904
Taulut
905
Arabia ja tuohikorit
906
Taulu
907
Neljä taulua
908
Kahviastiasto 10 hengelle
909
Erä kuparia
910
Tuikkuja
911
Koristelasia, TS
912
Arabiaa ja muuta
913
Kirkasta lasia
914
Maljakoita
915
Kahviastiasto
916
Patsas
917
Golfsetti
918
Golfsetti
919
Kaksi taulua
920
Taulut
921
Neljä taulua
922
Taulu
923
R. Kautto
924
Kylmästöintilaite
925
Erä tauluja
926
Ahjotuli ja Vuori
927
Alhsted ja Lindholm
928
Holmberg ja Gallen-Kallela
929
Erä LP-levyjä