Ehdot

1. Huutokaupan ostajan ehdot

1.1 Tarjoaminen

1.1.1
Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa.

1.1.2
Henkilöä joka tarjoaa toisen lukuun pidetään tosiasiallisena ostajana.

1.1.3
Meklari korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla, pääperiatteena noin 10% korotus. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää mikä tarjous on voimassa, mikäli joku esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

1.1.4
Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Huutokaupalla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

1.2 Henkilöllisyyden todistaminen

Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä sekä tavaran maksu- että noutotilanteessa.

1.3 Ennakkotarjoukset

1.3.1
Ostaja voi jättää ennakkotarjouksen näyttöpäivinä tai osallistua huutokauppaan puhelimitse. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen verkkosivujen kautta. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen sekä salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä ennakkotarjoussivustolle.

1.3.2
Huutokaupan henkilökunta käsittelee ennakkotarjoukset ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta. Ostajan tulee merkitä tarjouslomakkeeseen ylin tarjous ja jättää lomake huutokaupan henkilökunnalle.

1.3.3
Kahden samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä aiemmin jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla.

1.4 Puhelintarjous

1.4.1
Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokaupan henkilökunnan kanssa, jolloin soitamme ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

1.4.2
Puhelintarjouksen minimi on 100 euroa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

1.5 Maksu

1.5.1
Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta sekä mahdollisesta tekijänoikeuskorvauksesta.

1.5.2
Maksutapa käteinen ja pankkikortti sekä erikseen sovittaessa tilisiirto

1.5.3
Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä kolmen (3) päivän kuluessa huutokaupasta (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä tai sunnuntaita, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana). Mikäli maksua ei ole suoritettu, peritään viivästyskorko joka on 11,5 %.

1.5.4
Mikäli maksua ei ole suoritettu kolmen (3) päivän kuluessa, huutokaupalla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

– pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
– veloittaa viivästyskorkoa
– peruuttaa osto
– myydä esine uudelleen ensimmäisen ostajan lukuun

1.5.5
Huutokauppa kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi huutokaupalle.

1.6 Nouto

1.6.1
Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esine(et) luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukana. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite/kuitti. Esineistä, joita ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa, veloitetaan ostajalta säilytysmaksua 10 e/alkanut viikko.

1.6.2
Noudon yhteydessä ostajan tulee varata pakkausmateriaalia mukaan riittävästi, sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille.

1.6.3
Huutokaupan vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu ilmoitetussa määräajassa.

1.6.4
Mikäli esineitä ei ole noudettu 10 päivän kuluessa huutokauppapäivästä on huutokaupalla oikeus myydä esine edelleen ostajan (eli ensimmäisen ostajan) lukuun ja tämän riskillä.

1.7 Kohteiden kunto

1.7.1
Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

1.7.2
Huutokauppaluettelo on lyhyt informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista.

1.7.3
Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunto ja laatu sekä mahdolliset kohteen virheet ja puutteet. Esineen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun. Tämä koskee myös Internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

1.8 Reklamaatiot

1.8.1
Ostajan tulee reklamoida mahdollisista vioista välittömästi esinettä noutaessa tai viimeistään heti havaitessaan vian. Mikäli ostaja ei reklamoi kirjallisesti yhden viikon kuluessa huutokaupasta, hän menettää oikeuden vedota vikaan.

1.8.2
Huutokaupan vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että kun ostaja palauttaa esineen niin huutokauppa korvaa ostajalle vasarahinnan, huutomaksun, arvonlisäveron sekä mahdollisen tekijänoikeuskorvauksen.

1.9 Kulttuuriesineiden maastavientilupa

Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen.

2. Huutokaupan myyjän ehdot

2.1 Myyntiehdot

2.1.1
Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat.

2.1.2
Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus. Palkkio huutokaupattavista esineistä on kaksikymmentä (20) prosenttia vasarahinnasta,kuitenkin vähintään viisi (5) euroa/kohde sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

2.1.3
Huutokaupalla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Huutokaupalla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Huutokaupalla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

2.1.4
Huutokaupan suorittama esineiden nouto sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat erikseen sovittavissa.

2.1.5
Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston/kuolinpesän tyhjennystä.

2.1.6
Hutokaupalla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla, internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten.

2.1.7
Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on huutokaupalla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa huutokaupalla on oikeus palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena 14 päivän sisällä huutokaupan vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Huutokaupalla kaikki kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on toimeksiantajan noudettavissa heti kun huutokauppa on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä.

2.1.8
Myyjälle lähetetään kirjallinen myyntierittely sähköpostitse tai kirjeitse seitsemän (7) päivän sisällä huutokauppapäivästä lukien.

2.2 Myyntitilitys

2.2.1
Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä kahden (2) viikon kuluessa huutokaupasta.

2.2.2
Huutokaupalla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, emmekä vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

2.2.3
Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, huutokaupalla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen ostajan lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjä noutamaan kohteen. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on huutokaupalla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, huutokauppa voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, tehdään tilitys myyjälle.

2.2.4
Huutokauppa ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen tai sitä liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli huutokauppa kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata kaikki ne kulut, jotka huutokauppa on joutunut maksamaan.

3. Yleistä

3.1.1
Huutokaupalla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin huutokauppa ottaa ne myyjältä haltuun.

3.1.2
Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

3.1.3
Riitojen ratkaiseminen:
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

1
Kimmo Pyykkö pronssityö
2
Kimmo Pyykkö pronssityö
3
Kimmo Pyykkö litografia
4
Kimmo Pyykkö litografia
5
Rudolf Koivun hiilipiirros Eino Leinosta
6
Hugo Simberg lyijykynäpiirros
7
Hugo Simberg lyijykynäpiirros
8
Martti Vanhanen
9
Chingiz Abassov
10
Chingiz Abassov
11
Joan Miro
12
Joan Miro
13
Andrei Gennadiev
14
Hjalmar Munsterhjelm
15
Kuutti Lavonen
16
Vanha Maalaus
17
Vanha merimaalaus
18
J.R.Ekelund
19
Vanha maalaus
20
Vanha maalaus
21
Jalmari Ruokokoski
22
Tuula Petula
23
Pekka Halonen
24
Unto Koistinen
25
Tyko Sallinen
26
Göran Augustson
27
Pertti Pylkkönen
28
Aarno Karimo
29
Paavo Kaikkonen
30
Jalmari Ruokokoski
31
William Rosenberg 2kpl
32
Wanha maalaus
33
Wanha maalaus
34
Erkki Päivärinta
35
Terry Laakso
36
Unto Koistinen
37
Akvarelli
38
Salvador Dali
39
Salvador Dali
40
Mauri Heinonen
41
Torger Enckell
42
Jukka Saarinen
43
Alarik Böök
44
Tuula Lehtinen
45
Seppo Vanhatalo
46
Ina Sjöström
47
Veikko Vionoja
48
Egon Meuronen
49
Ulla Rantanen
50
Juhani Palmu
51
Pentti Koivikko
52
Sami Rinne
53
Kristian Krokfors
54
Ismo Pyykkö
55
Orvo Raatikainen
56
Olavi Laine
57
Olavi Laine
58
Mikko Oinonen
59
Nikolai Lehto
60
Reino Kivijärvi
61
Reino Kivijärvi
62
Juhani Palmu
63
Terry Laakso
64
Matti Alapoti
65
Maaret Vanhatalo
66
Tuomisto
67
Maisemamaalaus
68
Reijo Hakala
69
Reijo Hakala
70
Armas Hursti
71
Pauli Antero Rapo
72
Sisko-Liisa Kalima
73
Antti Lampisuo
74
Reijo Hakala
75
Veikko Viljanen ja Tarja Lassila
76
Väinö Juntura 2kpl
77
Väinö Juntura 2kpl
78
Reijo Hakala 2kpl
79
Tarja Lassila 2kpl
80
Yrjö Mustonen
81
Erik Enroth
82
Pertti Pylkkönen
83
Ina Sjöström
84
Taisto Martiskainen pronssityö
85
Unto Kaipainen
86
Reino Partanen
87
Armas Vainio
88
Oscar Saxelin
89
Kimmo Pyykkö
90
Reidar Särestöniemi
91
Virpi Malkki
92
Matti Haupt
93
Olli Joki
94
Ejnar Kohlmann
95
Yrjö Penttilä
96
Taulu
97
Kaarlo Atra
98
E. Linden
99
Olavi Vaarula
100
Pentti Kuivasto
101
Pauli Antero Rapo
102
Taulu
103
Tapio Tuominen
104
Tapio Tuominen
105
Pekka Patokallio
106
H.Torkko
107
Maalaus
108
Olli Joki
201
Wirkkalaa
202
Tapio Wirkkala
203
Hopealusikoita 24kpl
204
Taidelasi
205
Oiva Toikka, Nuutajärvi
206
Tapio Wirkkala
207
Karahvit
208
Taidelasit
209
Orvola, Nuutajärvi
210
Nanny Still
211
Hopeiset kravattineulat
212
Kumela, laseja
213
Riihimäen lasia
214
Riihimäen lasi
215
Sarpaneva
216
Taidelasia Sarpaneva
217
Rannekelloja
218
Kristallilasit
219
Hopeinen kaulaketju Lapponia
220
Hopeinen kaulaketju Lapponia
221
Hopeakoru Lapponia
222
Hopeakorvakorut Lapponia
223
Hopeakoru Lapponia
224
Hopeakorut Lapponia
225
Hopeakoru
226
Fazer muumimuki
227
Muumimukikokoelma
228
Tove Jansson korttitaulut
229
Sinisafiirisormus
230
Hematiittisormus
231
Helmisormus
232
Kultainen pantterisormus
233
Malakiittisormus
234
Spinelli-kultasormus
235
Cameesormus
236
Nanny Still ”Saturnus” -maljakko
237
Kekkerit -malja
238
Matti Halme malja
239
Tapio Wirkkala ”Jäkälä”
240
Nanny Still
241
Rannekoru 18k kultaa
242
Hermès Clic H -rannekoru
243
Timanttisormus
244
Oiva Toikka
245
Karahvi Iittala
246
Hopeaa lusikat ja kalvosinnapit
247
Hopeinen kahvikalusto
248
Hopeinen vaunu
249
Kaulakoru Kalevala
250
Tapio Wirkkala
251
Aimo Okkolin
252
Tapio Wirkkala
253
Tapio Wirkkala Venini
254
Tapio Wirkkala
255
Kaj Franck
256
Timo Sarpaneva
257
Kaj Franck
258
Tapio Wirkkala
401
Kaksi kristallilampettia
402
Kahdet lestit salkussa
403
Seula ja kupariastia
404
Koristeristi
405
Koristeristi
406
Hevosen parkkipylväs
407
Valurautaiset piharuukut
408
Vanhat taulut, tsaari ja Jeesus
409
Pronssipatsas
410
Jugend hallivalaisin
411
Pöytäpendyyli
412
Vanha vitriini
413
Mahalipasto
414
Tiffany pöytälamppu
415
Kandelaaberi pari
416
Junghans
417
Gramofooni ja levyjä
418
Vanha taulu
419
Pöytä Antti Nurmesniemi
420
Talonpoikaismallinen sohva
421
Majoliikkikruunu
422
Levysoitin
423
Remington kirjoituskone
424
Antiikkilamppu
425
Paavo Tynell
426
Paavo Tynell
427
Paavo Tynell
428
Paavo Tynell
429
Paavo Tynell
430
Paavo Tynell
431
Kehto 1800-luvulta
432
Piano Zimmermann
433
Jugend taulut
434
Talonpoikaisantiikkia
435
Seinävalaisin
601
Kaksi ilmakivääriä
602
Helavyö ja puukot, Kalevi Sorsalle valmistettu
603
Vanha polkuauto
604
Vanha polkumopedi
605
Katana
606
Arabiaa, tarjoilulasia
607
Jugend kannu
608
Apila
609
Lysterialasikannu
610
Riihimäenlasi kannu
611
Riihimäenlasi kannuja 2kpl
612
Suomi Suuriruhtinaskunta esineet
613
Kannuja 5kpl
614
Lysterialasi
615
Karhulan lasi
616
Arabiaa
617
Meissen figuuri
618
Meissen 2kpl
619
Armeijan isot säilytyslaatikot
620
Kynttilä seinälampetit
621
Patsaita
622
Patsaita
623
Patsaita
624
Patsaita
625
Arabia kannut ja pöytälamppu
626
Mitaleja
627
Leikkihevonen
628
Pronssilaatta VVO
629
Säästölippaat 3kpl
630
Lelu pikaliippari
631
Suomi filateliaa tuhansia kappaleita
632
Ahvenanmaan postimerkit
633
Ilmakivääri kiikaritähtäimellä
634
Hopeamarkkoja
635
Rahakokoelma
636
Ritarilinna
637
Puhdetyö Syväri
638
Viipurin linna 2 taulua
639
Vanhoja herätyskelloja 2kpl
640
Herätyskelloja
641
Pöytäkello
642
Pöytäkello
643
Leche Le Danesa
644
Tammiset pöytäkellot
645
Jugend kellot
646
Herätyskellot
647
Jugend kello
648
Keräilylautaset 4kpl
649
Puhdetyö
650
Rahakokoelma
651
Vanhoja kortteja 1800-lopulta, 50kpl
652
Kortteja sortokaudelta 50kpl
653
Kortteja ensimmäisiltä itsenäisyys vuosilta
654
Kortteja 150kpl 1930-1939
655
Iso erä vanhoja sekalaisia kortteja
656
Lomonosov terrieri
657
Erä rahoja
658
Keräilyrahat
801
Polttoleikkausvälineet jne.
802
Paineilmatyökaluja
803
Uusi vetolaukku
804
Sekalainen erä
805
Bassokitara
806
Porsche autonhoitosarja salkussa
807
Radio
808
Uusia hälyttimiä
809
Erä taskulamppuja
810
Sarpaneva ym.
811
Tauluja
812
Nuutajärvi
813
Taidelasi
814
Malja ja vaasi
815
Koristelasia
816
Tauluja, kameroita ym
817
Laivan pienoismalli
818
Öljylamppu
819
Öljylamppu
820
Tauluja
821
Design valaisin, ruukku
822
Kakkualusta ja lautaset
823
Maljakko ja tauluja
824
Kristallimaljat
825
Pellervo Lukumies ja William Rosenberg
826
Maalauksia 3kpl
827
Maalauksia 2kpl
828
Maalauksia 2kpl
829
Maalauksia 2kpl
830
Markku Toivanen 3kpl
831
Kornell
832
Iso maisemamaalaus
833
Uudenkarhea Hurricane lehtipuhallin
834
Kaitafilmikamera
835
Korkkareita iso laatikollinen
836
Tex Willeritä, korkkareita ym.
837
Pokkareita kesälukemiseksi
838
Dvd leffoja suurerä
839
Jerry Cottoneja iso erä
840
Fonduesetti
841
Leipälapiot
842
Leipälapiot
843
Tauluja 2kpl
844
Jugend pöytäkello
845
Mitali Kultakeskus 75v
846
Kosti Lunden 2 kpl
847
Taulu linna-aiheinen
848
Taulu koskimaisema
849
Tauluja
850
Tauluja
851
Kuparivuuat isot
852
Kuparipannuja ja kattiloita
853
Kuparikattiloita hieno erä
854
Tauluja
855
Taulu
856
Tauluja
857
Tauluja
858
Tauluja
859
Öljyvärimaalauksia
860
Sisustusristi
861
Pesusetti
862
Kuparia suurerä
863
Seinäkelloja
864
Tauluja erä
865
Martela huopasalkku
866
Pärekori